Refine your search

Your search returned 221 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ชูธงโครงการรักษ์น้ำมูลจิตอาสาชุมชนรักสิ่งแวดล้อม.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การหาความเป็นพิษของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำไหลซึมจากกากของเสียด้วยวิธีการที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

by นฤมล ตปนียกุล.

Source: การอนามัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
กฎคุมน้ำทิ้งอาคารผ่านคณะรัฐมนตรี คุมเข้มกิจการขนาดใหญ่ 12 ประเภท

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
การลดน้ำเสียในโรงงานชุบโลหะ

by วรภัทร์ ภู่เจริญ.

Source: วิศวกรรมก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
น้ำเสีย สาเหตุสำคัญของวิกฤตน้ำ โดย ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย

by ธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
น้ำเน่าในนวนครทั้งโรงงาน / ชุมชนคือตัวการ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ปัญหาน้ำเสีย : จากกิจกรรมการเกษตร

by อุทัย สายเนตร.

Source: วารสาร ธ.ก.ส.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
2534 ปีขจัดน้ำเสีย

by หอการค้าไทย สาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันมลภาวะ.

Source: ธุรกิจการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
น้ำเสีย

by เธียรชัย พุทธรังษี.

Source: นิตยสารท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

10. Journal article
สาระน่ารู้ทางสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย

Source: เกษตรก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารในประเทศไทย

by สุรินทร์ พละสมบูรณ์.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารในประเทศไทย ตอนที่ 2

by สุรินทร์ พละสมบูรณ์.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
โครงการโรงบำบัดน้ำเสียกทม. อีกเส้นทางของการดูแลแม่น้ำลำคลอง

by นพจุติ วิริยะกุล.

Source: อัพเดทMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ถังขาดอากาศ และถังเติมอากาศ

by เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

Source: วิสวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Other title: Anoxic-Aerobic Wastewater Treatment Systems.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียโดยSBR

by วิรัช เอื้อสรเกียรติกุล.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305