Refine your search

Your search returned 229 results.

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
อธิบดี สถ.ลงพื้นที่แก้ปัญหาชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี.

by กองบรรณาธิการ (ประชาคมท้องถิ่น).

Source: ประชาคมท้องถิ่น Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

62. Journal article
ปัญหาการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางการแก้ไข

by สุจินต์ พนาปวุฒิกุล.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

63. Journal article
การกัดกร่อนวัสดุอันเนื่องจากน้ำเสีย

by ยุทธนา เวศนารัตน์ | สมชาย ดารารัตน์ | ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

64. Journal article
นโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในการพัฒนาที่ดิน และการระบายน้ำเสีย.

by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Source: วารสารสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

65. Journal article
น้ำชีเน่าผลกระทบต่อเกษตรกร

by เสถียร รุจิรวนิช.

Source: จุลสารสภาวะแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

66. Journal article
ปัญหาน้ำเสียซัดซ้ำลำตะคอง

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

67. Journal article
อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

68. Journal article
สั่งพัทยาเป็นตัวอย่างบำบัดน้ำเสีย

Source: ผู้จัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

69. Journal article
ข้อเรียกร้องของชาวบ้านต่อโรงงานเยื่อกระดาษที่ศรีสะเกษ.

by จิตราภรณ์ วนัสพงศ์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

70. Journal article
กทม. เอาจริงจัดกลุ่มอาคารจ่าย ค่าธรรมเนียมน้ำเสีย

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

71. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ม.ล.ประกฤติ สุขสวัสดิ์ โดย กองบรรณาธิการ

by ประกฤติ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

72. Journal article
เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

by วีณา นันทกุล.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

73. Journal article
ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กับระบบบำบัดน้ำเสียตึก 60 ปี

by คณิต พีชวณิชย์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

74. Journal article
แม่น้ำเจ้าพระยา : จากน้ำเสียสู่น้ำใส.

by น้ำทิพย์ รัตนสกุล | วัลภา ชวาลภาฤทธิ์ | พินิจ ศรีประเสริฐภาพ.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

75. Journal article
นอสส์ เสนอขอตัดเนื้องานบ่อบำบัดฯ กทม.เมินส่งเรื่องให้อนุญาโตฯ ชี้ขาด

Source: ผู้จัดการรายสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305