Refine your search

Your search returned 27 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อเรียกร้องของชาวบ้านต่อโรงงานเยื่อกระดาษที่ศรีสะเกษ.

by จิตราภรณ์ วนัสพงศ์.

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
เจาะระบบรง.สิ่งทอพิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

by โต๊ะข่าวอุตสาหกรรม.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
แม่น้ำกวงเปลี่ยนกลิ่น หน่วงลำพูนสิ้นเสน่ห์

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำทิ้ง ของโรงงานอุตสาหกรรม

by วิทยา อยู่สุข.

Source: ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
โรงงานกระดาษ รัก น้ำ รวยโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทีมงาน อาทิตย์ รายสัปดาห์

Source: อาทิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฉบับใหม่

by ปราณี พันธุมสินชัย.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ระบบป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในโรงงานบำบัดน้ำเสีย

by ไพศาล วีระกิจ.

Source: ส่งเสริมเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
การจัดการน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

by ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ | ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ.

Source: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในไต้หวัน

by สุจินต์ พนาปวุฒิกุล.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

10. Journal article
ลำน้ำพอง ตัวอย่างแห่งการอนุรักษ์.

Source: ผู้จัดการรายเดือนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
การแยกไขมันน้ำมันในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม

by วิทยา อยู่สุข.

Source: ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ระยอง : ถมทะเลเย้ยกฎหมาย น้ำเสีย ใครเหลียวแล

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบบำบัดกลิ่นจากระบบบำบัดน้ำเสียและโรงงานอุตสาหกรรม

by นพภาพร พานิช.

Source: วารสารสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

14. Journal article
การกำจัดสีไดเรกท์โทนสีแดงชนิดโพลีอะโซด้วยโซเดียมไบโรไฮไดรด์.

by เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ | นวลจิรา วโรตตมะ.

Source: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Decolorization of polyazo direct red dyes using sodium borohydride.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

15. Journal article
ผลกระทบของอัลทราโซนิกส์ต่อการกำจ้ดสีโดยการโคแอกกูเลชัน.

by วิษณุ มีอยู่ | วสันต์ วรพฤกษ์กิจ.

Source: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Sansonic effect on colour removal by coagulation.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305