Refine your search

Your search returned 45 results.

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและขยะโดยวิธีหมักแบบใช้ออกซิเจน.

by ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ | ครรชิต เงินคำคง | ศุภชัย อยู่ดี | สุกานดา เสนาะนิติ.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: Aerobic composting from dry leaves and solid wastes.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

32. Journal article
การใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินในแปลง ผัก ไม้ผล พืชไร่ หรือนาข้าว.

by ธนรัช ใกล้กลาง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

33. Journal article
ปุ๋ยหมักกองเติมอากาศในครัวเรือนอย่างง่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

34. Journal article
วิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักบางชนิดและธาตุอาหารหลักในปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและดินผสม

by ดาวรุ่ง สังข์ทอง | ธเรศ ศรีสถิตย์ | ปรัชญา ธัญญาดี.

Source: วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: Quantitative analysis of some heavy metals and macronutrients in composts, farm manures, and enriched soils.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

35. Journal article
การหมักขยะเศษผักและผลไม้ในนาข้าว.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

36. Journal article
การใช้น้ำปุ๋ยหมักในการป้องกันกำจัดโรคพืช

by อรพรรณ วิเศษสังข์ | จุมพล สาระนาค.

Source: วารสารเคหการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

37. Journal article
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน.

Source: วารสารนโยบายพลังงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

38. Journal article
การผลิตข้าวนาปรังอินทรีย์ ผลผลิตดีด้วยการหมักฟาง นาข้าวอินทรีย์ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

39. Journal article
ผักสวยปลอดสารที่ปราณบุรีผลผลิตที่ตั้งใจของ "บุรุษชีพจรลงล้อ"

by อุราณี ทับทอง.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

40. Journal article
การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจลดปัญหาสิ่งแวดล้อม.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

41. Journal article
ผลของปุ๋ยหมักต่อการเกิดมีเทนออกซิเดชันโดยจุลินทรีย์ในชั้นดินกลบทับมูลฝอย.

by เนทิยา ตัณฑชุณห์ | ชาติ เจียมไชยศรี | วิไล เจียมไชยศรี | สายัณห์ ทัดศรี.

Source: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Effect of compost on microbial methane oxidation in landfill cover soil.Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

42. Journal article
กระบวนการหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนตามแนวพระราชดำริ : กรณีศึกษา ชุมชนสุขใจวิลเลจ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร.

by หัทญา เนตยารักษ์.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2559 [2016]Other title: Process Selection for Proper Solid Waste Management in Community According to Royal Initiative: A Case Study of Sukjai Village, Bang Khen District, Bangkok.Online access: เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

43. Journal article
ข้าวอินทรีย์ 100 ถังต่อไร่ด้วยปุ๋ยหมักฟาง น้ำหนัก และปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

44. Journal article
แนวทางการใช้น้ำหมักชีวภาพในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ต้นทุนต่ำ.

by วรเทพ ศุภวาสน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

45. Journal article
"นาข้าวอินทรีย์ต้นทุนต่ำ" การยืนหยัดบนสถานการณ์ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงลิ่ว คุณชัยพร พรหมพันธุ์ เกษตรกรดีเด่น จ.สุพรรณบุรี.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305