Refine your search

Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 12).

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 2).

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ภาษีซื้อต้องห้าม...ห้ามอะไร?.

by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
"น่าคิด...คิดต่อ"...จากหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร (ruling).

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
สารพันปัญหา ภ.ง.ด. 54 vs ภ.พ. 36 (ตอนที่ 9).

by ชุมพร เสนไสย.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
7. Journal article
ปัญหากฎหมายภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการชำระเงินล่วงหน้า : ศึกษากรณีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์.

by อัจจิรา ปราบหงส์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Income tax and value added tax on advanced payment : case study of electronic money card business..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประนอมหนี้โดยการลดหนี้

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
ภาระภาษีพนักงานชาวญี่ปุ่น.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
การวางระบบป้องกันการเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 6).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
จ่ายค่ารับรองและค่าบริการต้องห้ามทางภาษีหรือไม่?.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017] Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการขายหรือการโอนทรัพย์สินและสิทธิ.

by สุรชัย ตั้งจิตเพียรโชค.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
การวางระบบป้องกันการเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 5).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

14. Journal article
กฎหมายกับการกระจายรายได้และความมั่งคั่ง

by ลาวัลย์ อุดมวัฒน์ทวี.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
สรุปกฎหมายสำคัญปี 2542

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305