Refine your search

Your search returned 397 results.

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สูญ

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

62. Journal article
63. Journal article
เบิกโรงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซนต์ เรื่องหนักอก กรมสรรพากร

by โต๊ะข่าวการเงิน.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

64. Journal article
ระบุพ่อค้าแกล้งโง่เอาเปรียบผู้บริโภคบวกเพิ่มราคาสินค้าไม่เว้นแม้บัตร เครดิต

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

65. Journal article
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

66. Journal article
กฎกระทรวงฉบับที่ 189 (พ.ศ.2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบางกรณี

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

67. Journal article
ข้อสังเกตความแตกต่างของประกาศฯ (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 89)

by ธงชัย ยางงาม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

68. Journal article
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกิดจากการใช้บริการ

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

69. Journal article
ภาษีมูลค่าเพิ่ม : โอกาสหรือข้อจำกัดของธุรกิจ

by บุญชู โรจนเสถียร | สมชัย ฤชุพันธุ์ | เกษรี ณรงค์เดช | ประยูร เถลิงศรี.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2532 [1989]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

70. Journal article
มองอนาคตระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย.

by เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

71. Journal article
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีขายสินค้าทั่วไป.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

72. Journal article
การออกใบลดหนี้และหมายเรียกตรวจสอบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

73. Journal article
วิเคราะห์เจาะลึกฯ รายงานเจ้าปัญหาในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

by สุ. ลิขิต.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

74. Journal article
75. Journal article
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก้าวใหญ่ของคนไทย

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305