Refine your search

Your search returned 541 results.

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
กลยุทธ์ 10 ประการ ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมกรณีศึกษา

by กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

107. Journal article
วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร

by พิพัฒน์ ขันทอง.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

108. Journal article
ลดภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ : เหมาะสมแต่ต้องระวัง

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

109. Journal article
การวางแผนภาษีสวัสดิการ (Welfare) พนักงาน : กรณีการจ่าย "เบี้ยเลี้ยง" ให้กับพนักงาน.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

110. Journal article
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่เกิดแหล่งเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2 ตอน)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

111. Journal article
ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลไทยควรปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล?

by จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

112. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายจากการใช้ตั๋วเงินในระบบภาษีเงินได้.

by สุทธินันท์ แพทยานันท์.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Timing of income and expense realization related to bills notes and checks in the income tax system..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

113. Journal article
การหักลดหย่อนบุตร

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

114. Journal article
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: ผู้ประกอบการ ค้าปลีก

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

115. Journal article
รัฐธรรมนูญกับสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

116. Journal article
การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบก่อนหรือไม่? และต้องประเมินภายในกำหนดเวลาเท่าใด?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

117. Journal article
มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อส่งเสริมบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดทุน

by สุพจน์ สุนทรินคะ.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

118. Journal article
ตกงานยังต้องเสียภาษี

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

119. Journal article
การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

120. Journal article
ระบบภาษีที่สามารถแข่งขันได้ : competitive tax system (2).

by ฎาฎะณี วุฒิภดาดร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305