Refine your search

Your search returned 541 results.

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
แนวคิด dual income tax กับการประยุกต์ใช้กับระบบภาษีของไทย.

by กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ | ณัฐสุดา ปาลวัฒน์วิไชย.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

32. Journal article
ได้เงินมาแล้วต้องเสียภาษีไหม.

by สมัคร เชาวภานันท์.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

33. Journal article
ปรับระบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ก้าวใหม่ของ สุธี

by คุณาวิทย์.

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

34. Journal article
การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 รูปแบบใหม่สำหรับรอบระยะเวลา

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

35. Journal article
การแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชี 2546.

by สุพจน์ วัฒนารมย์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

36. Journal article
เงินได้จากการณาปนกิจ

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

37. Journal article
ปัญหาการตีความการมีเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย (ตอน 1-2)

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

38. Journal article
หลักการพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล | คณาธิป ท่องรวีวงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

39. Journal article
กะเทาะนโยบายภาษี...ที่มนุษย์เงินเดือนรอคอย.

by สุวัชรีภรณ์ สีพลลา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

40. Journal article
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่.

by อธิญดา โพธิ์รักษา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

41. Journal article
การให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้กับข้อปัญหาบางประการ

by วีระชัย ตันติกุล.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

42. Journal article
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528

by สำนักกฎหมายธรรมนิติ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

43. Journal article
ค่ารับรอง

by สุนันท์ ธีระวัฒนา.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

44. Journal article
การวางแผนเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี.

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

45. Journal article
ลดหย่อนภาษี.

Source: Thailand insuranceMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305