Your search returned 15 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การวางแผนเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี.

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: Tax & Business Law MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรดาสิ้นปี.

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
ปุจฉา-วิสัชนา คำอธิบายประมวลรัษฎากรบทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประมวลรัษฎากร

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
การตรวจสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (ตอนจบ).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (ตอนที่ 1).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (ตอนที่ 2).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
เรื่องดี ๆ กับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตอนจบ).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
เรื่องดีๆ กับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตอนที่ 1).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เรื่องดีๆ กับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตอนที่ 2).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
Pre audit ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 (ตอบจบ).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
การวางระบบป้องกันการเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 6).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

14. Journal article
การวางระบบป้องกัน การเพิกถอน การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 4).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
การวางระบบป้องกันการเพิกถอนการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง (ตอนที่ 5).

by สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305