Refine your search

Your search returned 1099 results.

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 3).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

137. Journal article
การวางแผนภาษีในการทำสัญญา

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

138. Journal article
สนธิสัญญาตามมาตรา 190 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญ.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

139. Journal article
ลูกจ้างตามผลงานต่างจากผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทำของอย่างไร.

by รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.

Source: วารสารศาลแรงงานMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 51/2537.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

140. Journal article
พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

141. Journal article
เช็คชำระหนี้ต่างตอบแทน.

by รชฏ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 5281/2539.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

142. Journal article
สัญญาทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

by ชาตรี ศิลาภา.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Unlawful administrative contract.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

143. Journal article
พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 1).

by ฤกษ์ฤทธิ์ เพชรวรกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

144. Journal article
หลัก Pacta de contrahendo ในกฎหมายอิตาลี่.

by จำปี โสตถิพันธุ์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 0857-3867Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

145. Journal article
ลิขสิทธิ์ในงานที่ลูกจ้างกระทรวง ทบวง กรม สร้างสรรค์.

by ไพจิตร ปุญญพันธุ์, 2470-.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

146. Journal article
ข้อควรระวังสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: หลากกฎหมายหลายธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

147. Journal article
การสนับสนุนทางการเงินของบุคคลภายนอกในการอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ.

by เสาวนีย์ อัศวโรจน์.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2561 [2018]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

148. Journal article
สนธิสัญญาตามมาตรา 190 วรรค 2 แห่งรัฐธรรมนูญ.

by พรชัย ด่านวิวัฒน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

149. Journal article
สัญญาทางหนี้และสัญญาทางทรัพย์ในกฎหมายเยอรมัน.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2511 [1968]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

150. Journal article
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด แตกต่างกับ สัญญาจะซื้อจะขาย อย่างไร.

by วรวุฒิ เทพทอง.

Source: วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305