Refine your search

Your search returned 207 results.

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
ทิศทางน้ำมัน ตลาดหุ้น ตลาดทองคำ ตลาดเงิน ต่อการลงทุน ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า () ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม.

by ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.

Source: Money & wealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

107. Journal article
คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ แอกโกร-ออน (ประเทศไทย) ผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร ภายใต้ "my garden"

by เยี่ยมนคร ควรตะขบ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

108. Journal article
109. Journal article
ไล่ไม่ทัน จีเอ็มโอ ไทยหลงทาง

Source: ธุรกิจก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

110. Journal article
สหรัฐฯ กับการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรรอบโดฮา.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

111. Journal article
ครึ่งปีปศุสัตว์-พืชไร่ อาการยังทรง ๆ ทรุด ๆ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

112. Journal article
การแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ.

by ทอง ธรรมดา.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

113. Journal article
ยุคล ลิ้มแหลมทอง พูดถึงเส้นทางสายอาร์ 3 ระยะทาง 1,104 กิโลเมตร เส้นทางสดใสส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปจีนจริงหรือ?

by สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

114. Journal article
โอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารไทยใน TAFTA.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

115. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า : เครื่องมือเพื่อความสมดุลระหว่างราคาและปริมาณ.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

116. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

by พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

117. Journal article
เกษตรอุตสาหกรรมตำหรับใหม่ ในห้วงคำนึงของธนันท์ เจียรวนนท์.

by อภินันท์ ทรัพย์ไพศาล.

Source: Corporate ThailandMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

118. Journal article
กลไกในการซื้อขายล่วงหน้า ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

119. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโอกาสใหม่ของนักลงทุน

by กองบรรณาธิการ (หลากกฎหมายหลายธุรกิจ).

Source: หลากกฎหมายหลายธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

120. Journal article
กฎหมายเพื่อส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร.

by อรพรรณ พนัสพัฒนา | วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ | กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305