Refine your search

Your search returned 207 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
ปัญหาพื้นฐานสินค้าเกษตรของไทยยังไม่สายเกินไปที่จะแก้.

by เอกพจน์ นภาวรรณ.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

17. Journal article
การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรและมาตรการดำเนินงานในเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร.

by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

18. Journal article
เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตไทย.

by ศุภิสรา ชมพาน.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

19. Journal article
การปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก

by จิรวัสสา แจ่มใส.

Source: วารสารนักบริหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

20. Journal article
ทิศทางธุรกิจภาคเกษตรในช่วงที่เหลือของปี’ 51 และแนวโน้มปี’ 52 : จับตาผลกระทบจากวิกฤตการเงินของสหรัฐฯ.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

21. Journal article
เสียงร้องจากผู้นำกลุ่มเกษตรกร ปีนี้ราคาพืชผลตกต่ำสุดสุด

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

22. Journal article
ตลาดปศุสัตว์ในประเทศไทย.

by นุชจรินทร์ เกตุนิล | จารุวรรณ เจตเกษกิจ.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

23. Journal article
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง...เกษตรไทยเข้มแข็ง.

by กองบรรณาธิการ (น.ส.พ. กสิกร).

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

24. Journal article
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เมธี ของฝากจากเมืองภูเก็ต

Source: มีเดียMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

25. Journal article
การผลิตสินค้าเกษตรในยุคโลกาภิวัตน์.

by ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แผนกวิจัยการจัดการฟาร์ม.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

26. Journal article
ข้อเสนอแนวทางการบริหารราคาสินค้าเกษตรของไทย.

by วิโรจน์ ณ ระนอง.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

27. Journal article
ผลิตผลทางการเกษตร.

by ศูนย์สารสนเทศทางการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

28. Journal article
นวัตกรรม "สินค้าปศุสัตว์"

by จารุวรรณ เจตเกษกิจ.

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

29. Journal article
ภาคเกษตรกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย.

by สายพิณ ชินตระกูลชัย.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

30. Journal article
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจเกษตร มีข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลใหม่

Source: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305