Refine your search

Your search returned 33 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ภาวะตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประจำเดือนกรกฎาคม 2552.

Source: Money & WealthMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

2. Journal article
หลังจากเปิดเขตการค้าเสรีแล้วจะขาย ผัก ผลไม้ อะไรดี ที่จีน

by น. นนท์.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
การเปิดเสรีการค้าภายใต้ WTO และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทย.

by สมาน ครอบกระโทก.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : เกษตรกรวิตกอะไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ผลที่มีต่อการเกษตรจากการก้าวเข้าสู่ระบบโลกไร้พรมแดน.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
WTO กับสินค้าเกษตรไทย.

by พิทักษ์ อุดมชัยวิวัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
ผลกระทบเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตรไทย-จีน.

by สมชาย เอกสุวรรณ.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
พาไหมและสินค้าเกษตรไปในดินแดนฟ้าจรดทราย...โอมาน.

by วิโรจน์ แก้วเรือง | สุทธิสันต์ พิมพะสาลี.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ทิศทางอุตสาหกรรมการเกษตรไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก.

by กนกวรรณ สุถิรนาถ | รัชนี วัฒนวิศิษฎพร.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

10. Journal article
สินค้าอาหารในฝรั่งเศส (Agro-food products)

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ผลกระทบจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยต่อสินค้าเกษตร โดยอนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ และคณะ

by อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
การค้าพืชผักและผลไม้ของไทยภายใต้ เขตการค้าเสรีกับประเทศจีน ออสเตรเลีย และอินเดีย.

by สมพร อิศวิลานนท์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์เกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอิตาลี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเบลเยี่ยม.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกต่อภาคเกษตรกรไทย.

by กฤช เอี่ยมฐานนท์ | สมพจน์ กรรณนุช | ไกร โพธิ์งาม | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305