Refine your search

Your search returned 1223 results.

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
แบบไหนที่ลูกหนี้จะพ้นจากการล้มละลาย

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

122. Journal article
จะวางเงินค่าทดแทนการเวนคืนอย่างไร.

by รชฏ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Other title: ข้อหารือที่ 12/39.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

123. Journal article
หนี้และความระงับด้วยการหักกลบลบหนี้

by ภาณุกร ดุลสัมพันธ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

124. Journal article
ข้อแตกต่างระหว่างการขอกันส่วน การขอรับชำระหนี้จำนองหรือหนี้บุริมสิทธิ และการร้องขัดทรัพย์.

by ประดิษฐ์ เอกมณี.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

125. Journal article
เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้.

by ชลัช อัชฌากุลกิจ.

Source: Business Law & HR VarietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

126. Journal article
เมื่อชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาดอกเบี้ยได้อย่างไร.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: ข้อหารือที่ 49/2537.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

127. Journal article
เช็คที่ออกในการรับสภาพหนี้ มีความผิด.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 86/2535.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

128. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินและมูลค่าของหนี้เงินตามสัญญากู้ยืมเงิน.

by กนกชัย ถาวรพานิช.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013] Other title: The relationship between the changing value of money and the sum of monetary obligation resulting from loan of money contract..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

129. Journal article
หนี้รัฐบาลปัจจัยขวางศก.โตปี 44 ระบุแผนหั่นงบรายจ่ายทำได้ยาก.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

130. Journal article
องค์กรบริหารหนี้รัฐใกล้เดินเครื่อง คาด สมหมาย ภาษี นั่งผู้อำนวยการ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

131. Journal article
หนี้นี้เป็นพยาน.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

132. Journal article
รับสภาพความรับผิดโดยหนังสือ.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ข้อหารือที่ 86/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

133. Journal article
การโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาต่างตอบแทน.

by ดาราพร ถิระวัฒน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

134. Journal article
กฎหมายล้มละลายในส่วนที่ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

135. Journal article
พิชิตหนี้เสีย ตอน หวานอมขมกลืน

by แทนไท ท่าทอง.

Source: หลากกฎหมายหลายธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305