Refine your search

Your search returned 55 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอร์ริ่ง.

by อภิวัฒน์ ยิ่งประเสริฐกุล.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

2. Journal article
พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะเครื่องมือใหม่ในการบริหารหนี้รัฐบาล.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะเครื่องมือใหม่ในการบริหารหนี้ของรัฐบาล.

by บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
การนำกรอบวินัยการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับกับการตราพระราชกำหนดเพื่อก่อหนี้สาธารณะ.

by วรวิทย์ ยอแสง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Application of the constitutional monetary and fiscal discipline to the issuance of an emergengy decree on public debt..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
การฟื้นฟูกิจการ-มุมมองในฐานะเจ้าของกิจการ.

by พัชราภรณ์ ห่อตระกูล.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 216 (พ.ศ.2541) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

7. Journal article
กฎกระทรวงฉบับที่ 216 (พ.ศ.2541) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
9. Journal article
เจตนา นิติกรรม อำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี.

by กัมปนาท บุญรอด.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
แบงก์จ๋อยทีเด็ดลูกหนี้ล้มละลาย 3 ปีสุดคุ้ม

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การคัดค้านคำขอรับชำระหนี้ อย่างมืออาชีพ

by พิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย.

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการแปลงหนี้เป็นทุนในบริษัทจำกัด.

by บทม์รัตน์ ธำรงเวียงผึ้ง.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Legal problems concerning debt/equity swap in limited company..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

13. Journal article
แนวทางปฏิบัติและนโยบายของทางการในการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน.

Source: รายงานเศรษฐกิจ(เบื้องต้น) ธ.ศรีนครMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 พ.ศ.2534 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

Source: รายงานสำนักงาน ก.บช.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าจ้าง: วิธีการรับชำระหนี้ประการสำคัญของสถาบันการเงิน.

by คถา สถลสุต.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305