Refine your search

Your search returned 99 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
อนาคตธุรกิจเกษตรไทยภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก.

by จริยา สุทธิไชยา | ประกาย กิจธิคุณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

17. Journal article
อุตสาหกรรมการเกษตร

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

18. Journal article
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรไทย.

by สกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

19. Journal article
อุตสาหกรรมเกษตรของไทยในอนาคต แนวคิดเชิงพัฒนา

by มนตรี จุฬาวัฒนทล.

Source: วิทยาศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

20. Journal article
ทิศทางอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทย.

by จตุพร วัฒยากร | ศิริกุล จงธนสารสมบัติ.

Source: บรรษัทปริทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

21. Journal article
อุตสาหกรรมการเกษตร น่าส่งเสริมแต่ยังมีข้อจำกัด.

Source: เศรษฐกิจวิเคราะห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

22. Journal article
การแปรรูปผลิตผลเกษตร : ทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งของยุคเศรษฐกิจพึ่งตนเอง.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

23. Journal article
Internet addresses สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

by สิรี ชัยเสรี.

Source: วารสารอุตสาหกรรมเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

24. Journal article
แนวโน้มเกษตรอุตสาหกรรมไทยในทศวรรษหน้า.

by รัชนี ศรีวชิรวัฒน์.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

25. Journal article
Opoai สู้ศึก AEC upgrade อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อาเซียน.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

26. Journal article
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร : ทางออกของเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงของชาติในปัจจุบันและอนาคต.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

27. Journal article
ภาคเกษตรได้อะไรจากนโยบายส่งเสริมลงทุนใหม่?.

by โชคดี แก้วแสง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

28. Journal article
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรส่งออก.

by อุบลรัตน์ บางยี่ขัน.

Source: วารสารวิชาการปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

29. Journal article
เบทาโกร เรื่องคุณภาพ ต้องเป็นที่หนึ่ง.

by กลไกร เมฆไกรศรี.

Source: Marketeer Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

30. Journal article
โซโก้ หุ้นเด็ดที่กล้าเผชิญหน้าตลาดแบบสุดสุด

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305