Refine your search

Your search returned 30 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้าวเกษตรอินทรีย์ ในเยอรมนี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ข้าวอินทรีย์ : ศักยภาพการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

3. Journal article
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พัฒนาระบบจัดการธุรกิจเกษตร "ข้าวอินทรีย์" ครบวงจร.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ข้าวอินทรีย์อาหารสุขภาพที่น่าจับตามอง.

by เยาวดี คุปตะพันธ์.

Source: วารสารอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
คุยกับเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.

by ขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

6. Journal article
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
หลักการผลิตข้าวอินทรีย์

by ดำริ ถาวรมาศ.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ปลูกข้าวปลอดสารเคมี มาตรฐาน GAP ต้นทุนต่ำ 2,700 บาทต่อไร่ ได้ผลผลิต 1.3 ตัน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ข้าว SRI ขยายไปทั่วโลกเครื่องมือสำคัญเพิ่มผลผลิตข้าว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ : ปลูกอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย ปลูกขายได้ราคาดีกลุ่มแปรรูปข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยาง หมู่ 17 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
การผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก.

by พรสวรรค์ ชวนประเสริฐ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: Organic Agriculture..Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
พลิกฟิ้นพื้นที่ร้างปลูกข้าวอินทรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
การตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี.

by บุญเหลือ ศรีมุงคุณ | อรอนงค์ วรรณวงษ์.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

14. Journal article
ผักปลอดสาร ข้าวปลอดสาร คนปลอดสาร แปลงนาผสมผสานด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
การหมักขยะเศษผักและผลไม้ในนาข้าว.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305