Refine your search

Your search returned 160 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
PHICHIT MODEL เกษตรอินทรีย์กับก้าวเล็กๆ ของชาวนาหัวก้าวหน้า...ทางรอดของเกษตรกรไทย.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ปราชญ์ออร์แกนิก ต้นแบบของคนไทย.

by นคร ลิมปคุปตถาวร.

Source: ชีวจิต Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
การปลูกผักอินทรีย์.

by พีรพล นภาวรรณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

4. Journal article
สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทย.

by สิทธิศักดิ์ วรรธนะศิรินทร์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
จัดการน้ำ ทำเกษตรอินทรีย์รับโลกร้อนจัดผักส่งใส่กล่อง จัดการผลผลิตได้อย่างยั่งยืน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
True slow life เนิบช้าของทองแท้ ได้งานแน่นอน.

by นคร ลิมปคุปตถาวร.

Source: ชีวจิต Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
28 ไร่ ในวิถีเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง หันหลังให้กับชีวิตอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อหาความสุขจากการเป็นเกษตรกร.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ที่ศูนย์เกษตรอินทรีย์กรีนเนท เชียงใหม่.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
Organic way บ้านสวนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีเมือง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
ผักอินทรีย์ในโรงเรือนผลผลิตคุณภาพดีแห่งแขวงจันทน์.

by นัทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
"วิถีสีเขียว ความหลากหลายเพื่อสมดุลโลก".

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
สวนกานต์ธิดาสวนผลไม้ผสมผสาน วิถีเกษตรอินทรีย์.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
เกษตรอินทรีย์ พื้นฐานเกษตรไทยสู่ครัวโลก.

by พิรุณไพร.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
เกษตรอินทรีย์ไทยโอกาสก้าวไกล... หากภาครัฐเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิต.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305