Refine your search

Your search returned 276 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและการยอมรับนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์.

by สรรเสริญ ศรีเหนี่ยง.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

17. Journal article
การฝ่าวิกฤติด้วยวิถีการพึ่งตนเอง.

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

18. Journal article
เปิดโลกหลังกำแพงคุกปทุมฯดูผักพืชผักอินทรีย์.

by ธร น้ำรอบ.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

19. Journal article
สวนกานต์ธิดาสวนผลไม้ผสมผสาน วิถีเกษตรอินทรีย์.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

20. Journal article
"วิถีสีเขียว ความหลากหลายเพื่อสมดุลโลก"

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

21. Journal article
ASEN Organic สุขทั้งทวีป

by นคร ลิมปคุปตถาวร.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

22. Journal article
Organic way บ้านสวนเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วิถีเมือง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

23. Journal article
กสิกรรมอินทรีย์วิถีลาว ลด ละ เลิก บ่นำใช้สารเคมีทางการเกษตร.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

24. Journal article
ผักอินทรีย์ในโรงเรือนผลผลิตคุณภาพดีแห่งแขวงจันทน์.

by นัทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

25. Journal article
วังเวียงออร์แกนิคฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมชีวภาพ ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศลาว.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014] Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

26. Journal article
สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของไทย.

by สิทธิศักดิ์ วรรธนะศิรินทร์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารสถาบันอาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

27. Journal article
การปลูกผักอินทรีย์.

by พีรพล นภาวรรณ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

28. Journal article
จัดการน้ำ ทำเกษตรอินทรีย์รับโลกร้อนจัดผักส่งใส่กล่อง จัดการผลผลิตได้อย่างยั่งยืน.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนัทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

29. Journal article
Organic in Japan กินอยู่แบบรู้หน้ารู้ใจ.

by นคร ลิปปคุปตถาวร.

Source: ชีวจิต Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

30. Journal article
คุณสมบัติของถ่านชีวภาพ จากไม้ 7 ชนิด.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305