Refine your search

Your search returned 276 results.

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
กสิกรรมอินทรีย์แขนงความรู้นำชาวกสิกร.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library;Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

47. Journal article
สร้างเขตพืชอินทรีย์แออัดใช้สอยพื้นที่อย่างยั่งยืน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

48. Journal article
เกษตรอินทรีย์ในประเทศลาว.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรปรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

49. Journal article
สวนเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านกลุ่มเกษตรทำเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน.

by ณัฐภูมิ สุดแก้ว.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

50. Journal article
Biofach 2014 into organic งานออร์แกนิคระดับโลกพาเที่ยวชมงาน บีโอฟาร์ค 2014 ประเทศเยอรมัน.

by ณธีพัฒน์ ปิตินิธิพัฒน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

51. Journal article
บ้านหอมกลิ่นดิน วิถีเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตสวนกระแส แสวงหาความรู้ความท้าทายใหม่.

by สรานนท์ ใยบำรุง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

52. Journal article
หนุ่มนักร้องเมืองกรุง เปลี่ยนสนามฟุตบอลเป็นสวนผสมผสาน ทำเกษตรพึ่งพาตนเอง.

by นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

53. Journal article
ข้าวอินทรีย์ : ศักยภาพการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง.

Source: มองเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

54. Journal article
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์.

by พรรณนีย์ วิชชาชู.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

55. Journal article
สังคมเกษตรอินทรีย์ ภาพแห่งอดีตหรือทางรอดของอนาคต.

by เดชา ศิริภัทร.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Nongyao Chaiseri Library (3) :

56. Journal article
เกษตรอินทรีย์ไทยโอกาสก้าวไกล... หากภาครัฐเร่งยกระดับมาตรฐานการผลิต.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

57. Journal article
เกษตรอินทรีย์ พื้นฐานเกษตรไทยสู่ครัวโลก.

by พิรุณไพร.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

58. Journal article
ลำไยอินทรีย์ ของดีสีคิ้ว โคราช

by พานิชย์ ยศปัญญา.

Source: เทคโนโลยีชาวบ้านMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

59. Journal article
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

60. Journal article
เกษตรเมืองกับความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง.

by จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ | กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ) [ผู้สัมภาษณ์.].

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305