Refine your search

Your search returned 59 results.

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
ผลกระทบของการเจรจาหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยต่อนโยบายการลงทุนและอุตสาหกรรมไทย

by ดวงใจ อัศวจินตจิตร์.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

47. Journal article
ข้อเสนอทางกฎหมายบางประการต่อการกำหนดนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในแกตต์ (G.A.T.T.).

by ประสิทธิ์ เอกบุตร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2528 [1985]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

48. Journal article
GATTเปิดตลาดบริการ ไทย ต้องปรับอีกหลายด้าน

by บุญเลิศ จีรภัทร์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

49. Journal article
L' Acte Unique Europeen apres 1992

by Carreau, Dominique.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: fr Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

50. Journal article
แกตต์เพิ่มปัญหาใหม่ ชาติรวยรีดชาติจน

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

51. Journal article
การเจรจาแกตต์รอบอุรุกวัย และผลกระทบต่อประเทศไทย

by อารมณ์ สุวรรณสภาพ.

Source: ว.ส.ท.เทคโนโลยีีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

52. Journal article
แกตต์ผู้กำหนดชะตาการค้าโลก

Source: เส้นทางเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991] 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

53. Journal article
ทรัพย์สินทางปัญญาในความเกี่ยวพันกับการค้าระหว่างประเทศ กรณีประเทศไทยกับสหรัฐฯ.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

54. Journal article
เมื่อแกตต์ย่างกราย ถึงคราวยุติบทบาท อันทรงอิทธิพลของบีโอไอแล้วหรือ?

by จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, 2491-.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

55. Journal article
การค้าเสรีจะ เขียว ด้วยได้หรือไม่ ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับมาตรการทางการค้า เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกรอบของแกตต์.

by พิรุณา ติงศภัทิย์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

56. Journal article
ผลกระทบขององค์กรการค้าโลกต่อการส่งเสริมการลงทุน

by จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ | นิติรัตน์ ชุ่มแสงศรี.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

57. Journal article
ภาษีกับข้อตกลง GATT ว่าด้วยการอุดหนุน

by ธานี สกลวิทยานนท์.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

58. Journal article
การเจรจาเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อมในองค์การการค้าโลก.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

59. Journal article
WTO : กติกาสากลในด้านการค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ.

by ภักดี โพธิศิริ | อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ | ยุพดี พยัคฆพันธ์.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Other title: WTO : international requirements for international trade in health products..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305