Refine your search

Your search returned 17 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สารต้านโภชนาการในข้าว.

by ทัศนีย์ ปลั่งกลาง | รัชฎา ตั้งวงค์ไชย.

Source: อาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
Comparison of Prevalence of Nutritional Status of Thai Children in the First 2 Years of Life Using National and International Growth Charts. Seo Ah Hong.

by Aroonsri Mongkolchati. | Jiraporn Chompikul | Ladda Mo-Suwan. | Chanpen Choprapawon.

Source: วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2559 [2016]Other title: การศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กไทยโดยใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทอด.

by นันทยา จงใจเทศ | วารีทิพย์ พึ่งพันธ์ | เพ็ญฑโยม ประภาศิริ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Nutritive value of fried foods..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การศึกษาภาวะโภชนาการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย.

by ชลิดา เกษประดิษฐ์.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Nutrition study in university..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
รูปแบบการส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน ในถิ่นทุรดาร กรณีศึกษาบ้านห้วยพูล ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก.

by นิตยา แสงเล็ก.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai, Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Nutrition promotion model for school age children in remote area: case study of Huaw Plu village, Tambon Maetoon, Mae Remad district, Tak province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุเทพมหานคร.

by ประวีณา ชมภูพันธ์.

Source: วารสารบทความทางวิชการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะโภชนาการ ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.

by ชุติมา ดีปัญญา | สมพร ชินโนรส.

Source: วารสารเกื้อการุณย์ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Relationship Between Social Support and Nutritional Status of End Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
ภาวะโภชนาการ และการบริโภคของผู้ป่วยเด็กที่คลินิกเด็กดี โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี.

by สุกัญญา วุฒิเดชกำจร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Health risk behaviors of children at well baby clinic, Banmi Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
The best research “งานวิจัยลดน้ำหนักด้วยอาหารพืชเป็นหลัก”

by สันต์ ใจยอดศิลป์.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2562 [2019]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
วิจัย...เพิ่มคุณค่าไข่ขาวด้วยการลดคอเลสเทอรอล.

Source: อาหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น กรุงเทพมหานคร.

by สุชาดา มะโนทัย | ลาวัลย์ สุกกรี.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2539 [1996]Other title: A study of food consumption behavior of lower secondary school students in Bangkok metropolis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาครรภ์แรก : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลหัวเฉียว.

by พัชรี รัศมีแจ่ม | กนกพร นทีธนสมบัติ | จริยาวัตร คมพยัคม์.

Source: วารสารพยาบาลทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: The development program of continuing care to promote breast feeding in primigravida : a case study at Hua-Chiew Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Is the valua of bone mincral density (BMD) different among students from various of Thailand.

by สมภพ พันธุโฆษิต | ธวัช ประสาทฤทธา | รัชฎา ตั้งศิริพัฒน์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: ค่าความหนาแน่นกระดูกของนักเรียนจากแต่ละภาคของประเทศไทย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
Effect of obesity and early breastfeeding initiation on exclusive breastfeeding rates.

by Pawin Puapornpong | Kasem Raungrongmorakot | Wichian Manolerdtewan | Maysita Suksamarnwong | Sinutchanan Wongin.

Source: จดหมายเหตุทางแพทย์Source: Journal of the Medical Association of Thailand Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2559 [2016]Other title: ผลของภาวะอ้วนและการเริ่มให้กินนมแม่ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว.Online access: Abstract Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305