Refine your search

Your search returned 135 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น 3 จังหวัดต้นแบบ น่าน ชัยภูมิ สุรินทร์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
อ.วัลลภ พึ่งไชย แนวรบด้านวิชาการ...แกนนำคณะผู้ก่อการเกษตรอินทรีย์ ที่วิทยาลัยชุมชน.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
ศาสนบำบัด นาม "ถ้ำกระบอก" ดินแดนแห่งสัจจะ...เขตอภัยทานและชี้ทางกลับสู่โลกสีขาวของเหล่า "น้ำพุ" ผู้หลงผิด

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
รอยยิ้มลุงสำราญ ขบถชาวนาผู้กล้าปลดแอกวิถีเคมีเกษตรอินทรีย์ผลิต "เงินล้าน"

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
เปิดฐานะการคลังประเทศไตรมาสแรก อปท.กับรัฐวิสาหกิจ รายได้เพิ่ม!!!

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
อ.วัลลภ พึ่งไชย แนวรบด้านวิชาการ...แกนนำคณะผู้ก่อการเกษตรอินทรีย์ ที่วิทยาลัยชุมชน.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
จำนำข้าวบทเรียนทุจริตราคาแพง ในมุมมองบนเวทีเสวนา แก้ปัญหาด้วย "กระจายอำนาจ"

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ฟังไว้! เมื่อสื่อต่างชาติพยากรณ์อีก 39 ปี กทม. จมบาดาล.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ปลาแดกแลกข้าว...เรื่องหลังวิกฤติกับความคิดสุดสร้างสรรค์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
พิสูจน์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นใกล้ตายฟื้นสภาพ ทำยอดทะลุ! จาก 40 เป็น 100 กระสอบต่อ 4 ไร่.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
การประชุมวิชาการ ส.ท.ท. 2556...เปิดมิติเทศบาล พร้อมเข้าสู่อาเซียน.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
เรื่องจากปก : วิชัย บรรดาศักดิ์ 2 ปีกับบทบาท นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
วัดม่อนปู่ยักษ์ ศิลปะพม่าที่งามตระหง่านกลางเขลางค์นคร.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
เปิดมิติการบริหาร London เมืองหลวงอังกฤษ.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

15. Journal article
เวช มะยงชิด ลมหายใจของการเป็นผู้ให้...เกษตรกรผู้ตกผลึกวิถีเกษตรอินทรีย์.

by กองบรรณาธิการ (ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน).

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305