Refine your search

Your search returned 76 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
อ้อยและน้ำตาลทราย ทางออกของปัญหาทั้งระบบ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

17. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารนักบริหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

18. Journal article
อาหาร : ยุทธศาสตร์สร้างชาติ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

19. Journal article
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : เกษตรกรวิตกอะไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

20. Journal article
ส้มผลไม้สร้างโอกาสอาชีพให้เกษตรกร

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

21. Journal article
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

22. Journal article
แผนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศอินโดจีน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

23. Journal article
การส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยผลิตและจำหน่ายไวน์เสรี : ฝันหรือจริง.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

24. Journal article
ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

25. Journal article
แนวนโยบายความช่วยเหลือแก่ประเทศอินโดจีน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

26. Journal article
สรุปภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2534 และคาดคะเนแนวโน้มปี 2535.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

27. Journal article
การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าสินค้าเกษตรโลกต่อการพัฒนาการเกษตรของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

28. Journal article
29. Journal article
มันสำปะหลัง 2001 : รัฐจะมีมุมมองถดถอยหรือสดใส.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

30. Journal article
เศรษฐกิจไทย 49 โต 5 % แต่คนไทยจะได้อะไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305