Your search returned 36 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การแปลงที่ดินของรัฐ หรือป่าเสื่อมโทรมให้เป็นสินทรัพย์หรือทุน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
เศรษฐกิจการเกษตรปี 46 โต 3.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ 47 โตเกิน 5 เปอร์เซ็นต์

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
เขตเกษตรเศรษฐกิจยุคการบริหารแบบบูรณาการ : จะซ้ายหรือขวา.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โอกาสส่งออกคงไม่เป็นเพียงความฝัน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
มาตรฐานน้ำทิ้ง : ทางออกของฟาร์มสุกรรายย่อย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : เกษตรกรวิตกอะไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
การจัดการฟาร์มสุกรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
การเปิดเสรีการค้าไทยจีน : ความกังวลต่อการส่งออกผัก-ผลไม้ไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

9. Journal article
กลยุทธ์การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
เขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : ทางออกการค้าเสรีของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
เขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : ทางออกการค้าเสรีของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารนักบริหารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
อาหาร : ยุทธศาสตร์สร้างชาติ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

14. Journal article
Conflict of interest : ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มาของการฉ้อราษฎร์บังหลวง.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ใครเสียดุลสุทธิในเขตการค้าเสรีไทย-จีน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305