Refine your search

Your search returned 73 results.

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
ใครเสียดุลสุทธิในเขตการค้าเสรีไทย-จีน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

62. Journal article
บาทแข็งค่า : เกษตรควรรับมืออย่างไร.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

63. Journal article
โคนม : อาชีพเกษตรกรรมที่น่าสดใส.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ | ฤาชัย วรอาภรณ์.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

64. Journal article
กลยุทธ์การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: กรุงเทพธุรกิจสุดสัปดาห์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

65. Journal article
คำกล่าวเปิดการสัมมนาของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง บทบาทของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในด้านนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศ.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

66. Journal article
การประเมินสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเกษตรเมื่อนายคลินตัน ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

67. Journal article
ลำไยอุปสรรคการส่งออกภายใต้ยุคการค้าเสรี.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ | สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

68. Journal article
นโยบายการเกษตร เพื่อความยั่งยืนของชุมชน.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

69. Journal article
การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (กลุ่มสินค้าเกษตร)

by อำพน กิตติอำพน, 2498- | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

70. Journal article
ไขข้อสงสัย contract farming ใน ACMECS.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

71. Journal article
ผลกระทบการค้าข้าวของไทยจากข้อตกลงการเจรจาแกตต์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

72. Journal article
สศก.แจงอุปสรรค ดับบลิวทีโอ ยุติยาก.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

73. Journal article
ผลกระทบการเจรจารอบใหม่ขององค์การการค้าโลกต่อภาคเกษตรกรไทย.

by กฤช เอี่ยมฐานนท์ | สมพจน์ กรรณนุช | ไกร โพธิ์งาม | พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305