Your search returned 8 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
บริการรับเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาสในสังคม.

by สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Other title: Day care services for disadvantaged children.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
เด็กไร้บ้าน...ครอบครัว...ออกเร่ร่อน : มุมมองทางนิเวศจิตวิทยา.

by สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534[1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมของแรงงานภาคเกษตรผู้ปลูกชา.

by สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
การให้คำปรึกษา : กระบวนการที่ถักทอในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.

by อังคณา บุญสิทธิ์ | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง : วิธีคิดสู่แนวทางการปฏิบัติในวิถีการดำรงชีวิต.

by ภูริชญ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์, 2527- | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
การจัดการกับความรุนแรงระหว่างเด็กและเยาวชนในชุมชุม.

by นันทนา วงศ์วัฒนาเสถียร | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Management of violence in child and youth in community..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
การประยุกต์ใช้เทคนิคการสังสรรค์อย่างอิสระในการทำวิจัยเรื่องเล่า.

by จรรยา รับศิริเจริญ, 2525- | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: The application of free association technique to narrative research.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง : วิธีคิดสู่แนวทางการปฏิบัติในวิถีการดำรงชีวิต.

by ภูริชญ์ ธีระวัฒนประสิทธิ์, 2527- | สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ.

Source: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305