Refine your search

Your search returned 35 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
เจ็บนี้มันลึก?

by รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

17. Journal article
มิเห็นโลงมิหลั่งน้ำตา เมืองไทย..คงยากหลีกเลี่ยงสงครามประชาชน.

by รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

18. Journal article
ผีตายโหงย่อมดุกว่าผีตายแบบธรรมด๊า ธรรมดา?

by รัฐกร อัสดรธีรยุทธ์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

19. Journal article
แม้วหักดิบกล้านรงค์ ยกเหตุวินิจฉัย ไม่ชอบล้างข้อหา ซุกหุ้น

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

20. Journal article
ความจริงที่วินิจฉัยไม่ได้ของตุลาการเสียงข้างมาก

by อนันต์ วิริยะพินิจ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

21. Journal article
ปัญหาข้อกฎหมายสำคัญในคดีหุ้นของพันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร.

by ณกฤช เศวตนันทน์.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

22. Journal article
อดีตนายกทักษิณกับคดีที่ดินรัชดาฯ.

by วัส ติงสมิตร.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

23. Journal article
วางแผนภาษีไม่ดี ทำให้สูญเสียตำแหน่งนายกรัฐมนตรี.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

24. Journal article
การเก็บภาษีจากการซื้อขายหุ้นชินครอร์ป.

by พิจิต ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

25. Journal article
คตส.+คมช. 1 ปีแห่งการไล่ลา ทักษิณ ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

26. Journal article
แก้วสรร อติโพธิถาม-ตอบ ป.ป.ช.1 และศาลรัฐธรรมนูญหลงทางหรือ?

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

27. Journal article
คู่สมรสของนายกรัฐมนตรี ซื้อที่ดินจากหน่วยงานของรัฐ นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบหรือไม่.

by ปิยะ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

28. Journal article
คิดถึง 'ประเสริฐ นาสกุล' ตุลาการที่รู้ธาตุแท้ทักษิณก่อนใคร?

by ขุน สำราญภักดี.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

29. Journal article
ตอกฝาโลง หรือปลุกผี? ทักษิณ ชินวัตร.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

30. Journal article
ธุรกิจไทยในยุคสองก๊ก.

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305