Your search returned 23 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
มูลเหตุสำคัญ

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
Indochina สู่เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
พฤษภามหาวิปโยค ผลกระทบเศรษฐกิจไทยในอนาคต.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
การประนีประนอม ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในสมรภูมิการค้าโลก

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

5. Journal article
การพัฒนาใหม่

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
รายละเอียดข้อตกลง

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ 8

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
กลุ่มการค้าอเมริกาเหนือ

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและความสำเร็จ ทางอุตสาหกรรม.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
The Dance of Capital.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

11. Journal article
ยุทธศาสตร์หลายหน้า

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจ บทเรียนสำหรับรัฐบาลใหม่.

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
อันตรายของนาฟต้า

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ผลกระทบในนาฟต้ากับระบบการค้าโลกที่ต้องเปลี่ยนโฉม

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
เกริ่นนำ

by ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305