Your search returned 138 results.

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน นวัตกรรมอัจฉริยะควบคุมการให้น้ำพืช.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

92. Journal article
สวนกายกานต์ สวนตะไคร้ 100 ไร่ ตะไคร้ปลอดสาร มาตรฐานสากล ส่งออกทั่วโลก.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

93. Journal article
เครื่องตีตารางนาปาเป้าแบบสกีข้างประยุกต์จากปัญหาการใช้งานพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

94. Journal article
ปุ๋ยมูลไส้เดือน "เพื่อนดิน" เลี้ยงกำจัดขยะได้ปุ๋ยอินทรีย์.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
สละอินทรีย์ หวานกรอบไร้สารพิษที่สวนลุงจารึก จ.นครศรีธรรมราช.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library;Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

96. Journal article
เกษตรพันธุ์ใหม่ หัวใจอินทรีย์ปลูกสตอเบอรี่อินทรีย์ ที่ สวนหลังบ้าน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

97. Journal article
เกษตรประณีต 1 ตารางเมตร ปลูกพืชผสมผสาน มีกิน มีขาย ในหลุมเดียว.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013] Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

98. Journal article
ขี้ไต้สมุนไพรปลอดสารพิษผลงานสร้างมูลค่าวัสดุเหลือใช้บ้านเรียงแถวใต้ จ.อุบลราชธานี.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

99. Journal article
นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยเติมอากาศแบบลูกหมุนเติมอากาศตลอดเวลา ประหยัดพลังงาน.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

100. Journal article
ต้นแบบระบบชลประทานและระบบการกระจายน้ำแบบครบวงจร.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

101. Journal article
ผักหวานป่าตอนกิ่ง ปลูกง่าย โตเร็ว เพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลได้โดยไม่ใช้สารเคมี.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

102. Journal article
สวนกานต์ธิดาสวนผลไม้ผสมผสาน วิถีเกษตรอินทรีย์.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

103. Journal article
ปลูกข้าวเป็น ขายข้าวได้ ชาวนารุ่นใหม่ เน้นผลิตนำการตลาด.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

104. Journal article
นวัตกรรมยืดอายุผลไม้ส่งออกด้วยขี้เถ้าแกลบ ช่วยชะลอการสุกของผลไม้ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

105. Journal article
15 ไร่ สวนผลไม้ ผสมเลี้ยงสัตว์แบบพอเพียง จากชาวกรุงเต็มขั้น สู่ชาวสวนเต็มตัว.

by ปรียชยา คล้ายทวน.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305