Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
เอกสารต้องปรากฏความหมาย.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 4766/2538.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

122. Journal article
ผลจากการขับรถประมาท.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 598/2538.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

123. Journal article
รับสภาพหนี้แปลงหนี้ใหม่ได้เพียงใด.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: ข้อหารือที่ 17/2538.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

124. Journal article
คดีอาญาไม่ฟ้องยังฟ้องคดีแพ่งได้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: ข้อหารือที่ 7/2538.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

125. Journal article
เอกสารไม่ปิดแสตมป์สมบูรณ์ ไม่รับฟัง.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 3180/2538.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

126. Journal article
ผู้เสนอแจกเงินในการเลือกตั้ง ก็ผิดอาญาได้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: คำพิพากษาฎีกาที่ 515/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

127. Journal article
มีสิทธิเลิกสัญญาได้ แต่ต้องใช้ค่าเสียหาย.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ข้อหารือที่ 97/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

128. Journal article
คดีกรรมเดียวบางบทเปรียบเทียบแล้วยังฟ้องได้อีก

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: No items available :

129. Journal article
กล้าไม้สัก ไม่ใช่ไม้อันยังมิได้แปรรูป.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 152/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

130. Journal article
ไม้ประดิษฐ์เก่า ไม่ต้องขออนุญาตจากป่าไม้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 3/2537.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

131. Journal article
ฉ้อโกงต้องได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 163/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

132. Journal article
ศาลอาญาระหว่างประเทศ ผลการประชุมที่กาตาร์

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: No items available :

133. Journal article
ผิดสัญญาเป็นฉ้อโกงได้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 106/2536.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

134. Journal article
การมีชิ้นส่วนของอาวุธปืนก็ผิดพาไปในเมืองได้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 8/2535.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

135. Journal article
เรียกเก็บภาษีศุลกากร ก่อนคืนของกลางได้.

by จิตติ เจริญฉ่ำ.

Source: วารสารอัยการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Other title: ข้อหารือที่ 2/2537.Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305