Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
ปัญหาภาษีเกี่ยวกับธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

47. Journal article
การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ (ตอน 1-3)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

48. Journal article
การวางแผนภาษีของสามีภริยา.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

49. Journal article
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียภาษีอากร (Taxpayers' rights)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]; 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

50. Journal article
การวางแผนภาษีรถยนต์ ที่ใช้ในกิจการ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

51. Journal article
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ศาลปกครองและศาลยุติธรรมอื่นเกี่ยวกับคดีภาษีอากร.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

52. Journal article
กรณีภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

53. Journal article
ภาษีซื้อต้องห้าม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

54. Journal article
การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

55. Journal article
การวางแผนภาษีที่ศาลยอมรับ (ตอน 1-2)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

56. Journal article
การเสียภาษีเงินได้ของผู้ถึงแก่ความตายและกองมรดก (ตอน 1-2)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

57. Journal article
ภาษีรถยนต์ที่ใช้ในกิจการ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

58. Journal article
การวางแผนภาษีที่ศาลไม่ยอมรับ (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

59. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมสรรพกร (1)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

60. Journal article
การรับรู้รายได้และรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกรมสรรพกร (2)

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305