Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
เจาะลึก...ภาระภาษีและกลยุทธ์การวางแผนภาษีในยุค AEC : กรณี "คนต่างชาติ...เข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทย...ไปทำงานในต่างประเทศ (ตอนจบ).

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

137. Journal article
ประเด็นเปรียบเทียบ "การรับมรดก" ตามหลักเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรปัจจุบันและร่าง พ.ร.บ. ภาษีมรดก.

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

138. Journal article
การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

139. Journal article
กำไรสะสมที่นำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างการชำระบัญชีถือเป็นเงินได้ประเภทใด.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

140. Journal article
"สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อศาล".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

141. Journal article
142. Journal article
143. Journal article
"การฟ้องคดีขอคืนค่าภาษีอากร".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

144. Journal article
อายุความการฟ้องคดีภาษีที่เป็นหนี้เด็ดขาด.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

145. Journal article
ขอบเขตอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

146. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (Contractual tax planning) (ตอนที่ 17) "กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญาเช่า ศึกษากรณี : ตัวอย่างการวางแผนภาษีในธุรกิจเช่าอสังหาริมทรัพย์"

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.);Sanya Dharmasakti Library (1) :

147. Journal article
"ความหมายของการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศที่อยู่ในบังคับ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม".

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

148. Journal article
กลยุทธ์การวางแผนภาษีในการทำสัญญา (contractual tax planning) (ตอนจบ) "สัญญาตัวแทนจำหน่ายห้องพักออนไลน์" (hotel distribution agreement).

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

149. Journal article
150. Journal article
"ขอบเขตอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์".

by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม | พิจิต ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305