Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ปัญหาคดีแรงงาน “ไล่ออก“ เพราะพนักงานกระทำผิดซ้ำคำเตือน

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Business Law & Human Resources VarietyMaterial type: Mixed materialsMixed materials Publisher: 2553 [2010]Availability: No items available :

2. Journal article
ยื่นแบบเสียภาษีแล้ว เปลี่ยนใจ ยื่นใหม่ได้หรือไม่.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

3. Journal article
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล : อย่าเปิดโอกาส ให้สรรพากรใช้อำนาจประเมินมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษาฎากร

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

4. Journal article
กลายเป็นปัญหาเมื่อพนักงานสรรพากร "สำคัญผิด" ในข้อกฏหมายภาษี.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

5. Journal article
ปัญหาการหักลดหย่อนบุตร : กรณีบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร "ภายหลัง" ยื่นแบบฯ แล้ว

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

6. Journal article
ระบบการเสียภาษีอากร : กรณี "สหกรณ์"

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

7. Journal article
ปัญหาการปิดอากรแสตมป์..."ใบมอบอำนาจ" ...10 บาท/หรือ 30 บาท

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

8. Journal article
ปัญหาการตีความภาษีธุรกิจเฉพาะ : คำว่า “เป็นทางค้าหรือหากำไร” การขายอสังหาริมทรัพย์.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
แนวปฏิบัติของกรมสรรพากรกรณี "ผู้ซื้อ" (ค้าปลีก) ขอหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใน "ส่วนลด" แทน "ผู้ขาย"

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
ระบบการเสียภาษีอากรกรณี "สหกรณ์" (ตอนจบ)

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

11. Journal article
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีของสรรพากร เป็น “คำสั่งทางปกครอง” ที่ไม่ต้องระบุเหตุผล.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

12. Journal article
ปัญหาภาษีการรับรู้รายได้กับกรณี "วางเงินก้อน" เพื่อการเจรจาธุรกิจ.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
ข้อควรระวังด้านภาษี : ธุรกิจ “การบริหารพื้นที่”

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

14. Journal article
ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : กรณี “รับจ้างช่วง” แต่คู่สัญญาไม่เปลี่ยน.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

15. Journal article
ปัญหาคดีแรงงาน: การจ่ายสินจ้างทดแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: Business law & human resources varietyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305