Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
อุตสาหกรรมเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก: มูลค่าเพิ่มสูงด้วยการใช้วัตถุดิบและแรงงานในประเทศ.

Source: เศรษฐกิจสนเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

17. Journal article
การบังคับคดีกับคริปโทเคอร์เรนซีในคดีล้มละลาย.

by กรกอร ฟองคำ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The legal execution on cryptocurrency in bankruptcy case.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

18. Journal article
ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการตรากฎหมายใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย.

by สุรีพร ภาวสุทธิกุล.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: To study and analyse the legislation of the law governing the electronic bills of lading of thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

19. Journal article
การใช้การตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอาชกรรมที่กระทำโดยต่างด้าว.

by ณัชพล จิตติรัตน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The application of e-visa for preventing crimes committed by aliens.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

20. Journal article
กฎหมายวัฒธรรมประเทศมาเลเซียเพื่อการบริหารมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: บทเรียนสำหรับประเทศไทย.

by ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The cultural law of malaysla for intangible cultural heritage management : lesson for thiland.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

21. Journal article
ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในการส่งเอกสารทางศาลและเอกสารอื่นในเรื่องทางแพ่งหรือพาณิชย์.

by ธรรมนูญ สงวนเขียว.

Edition: The readlness of thailand for accession to hague convention civil and commercial mattersSource: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

22. Journal article
การใช้มาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มทรัพยากรต้นไม้ให้แก่ประเทศไทย.

by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The land and building tax incentives for tree planting in thailand.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

23. Journal article
จำเลยอมอวัยวะเพศชายของผู้เสียหาย เป็นความผิดอาญาฐานอนาจารโดยการล่วงล้ำหรือเป็นความผิดอาญาฐานอานาจารธรรมดา.

by สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: That the accused sucks the victim's penis is it a crime on the assault by penetration or an ordinary sexual assault?.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

24. Journal article
คดีทะเลจีนใต้กับการอ้างอิงสิทธิของประเทศจีน.

by ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: The south china sea case and the claim of hina.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

25. Journal article
หลักเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร:ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โดยตรง.

by นิพันธ์ จิตะสมบัติ.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Freedom of information dissemination : direct satellite broadcasting.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

26. Journal article
การบริหารจัดการแบบอ้างอิงหลักฐานกับการบริหารคดีแรงงานในยุค Thailand 4.0

by มนุเชษฐ์ โรจนศิริบุตร.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2563 [2020]Other title: Evidence-based management and the management of labour cases in thailand 4.0.Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

27. Journal article
ศาลรัฐธรรมนูญกับการวินิจฉัยเรื่อง "ประเพณีการปกครองของประเทศไทย"

by ิกิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว.

Source: วารสารศาลรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2561 [2018]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

28. Journal article
29. Journal article
การพิจารณาคดีโดยเร่งรัดในศาลปกครองแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

by วิชญ์พาส พิมพ์อักษร.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2562 [2019]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

30. Journal article
ศาลปกครองอิตาลี่มีอำนาจในการกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในระหว่างรอการพิจารณาไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีการโต้แย้งเขตอำนาจศาล

by กาญจนา ปัญญานนท์.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: 2562 [2019]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305