Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
106. Journal article
ฮิวแมนพารีโชไวรัส ไวรัสก่อโรคในเด็กที่น่าจับตามอง.

by ทวีศักดิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ | ยง ภู่วรวรรณ.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Effectiveness of relaxation training and music listening on anxiety and faintness in first-time donors.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

107. Journal article
โรคติดเชื้อไวรัสแดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตราชธานี.

by อัญชลี อร่ามเธียรธำรง | เพณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Dangue infection in Noppraratjathanee hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

108. Journal article
Community partnerships in english language teaching and learning

by Ratchaporn Rattanaphumma.

Source: วารสาร สออ.ประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

109. Journal article
สาเหตุ ความต้องการและผลกระทบของการดำรงชีวติอยู่ตามลำพังในผู้สูงอายุ.

by บุญทิพย์ สิริธรังศรี | ทรงศรี สรณสถาพร | มาลี สุรเชษฐ.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Causes, needs and outcomes of living alone among the older people..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

110. Journal article
ศูนย์ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์พืช.

by อังคณา ว่องประสพสุข.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

111. Journal article
โครงการจดหมายเหตุดิจิทัลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรเทศไทย : ความยุ่งยาก และโอกาสที่ท้าทาย

by สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี.

Source: จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554-2555 [2011-2012]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

112. Journal article
การนอนกรนในนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

by กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์ | ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Snoring in Medical Students, Srinakharinwirot University.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

113. Journal article
บทวิเคราะห์ผลงานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย.

by นภดล ร่มโพธิ์.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (4) :

114. Journal article
การเขียนวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับรายงานวิจัย.

by อรุณ จิรวัฒน์กุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Reporting of statistical methods in research article.Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

115. Journal article
ผลของวิธีการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพฤติกรรมการดูดนมและความพึงพอใจของมารดาในการให้ทารกดูดนมครั้งแรก.

by ภัสรา หากุหลาบ | นันทนา ธนาโนวรรณ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Effect of breastfeeding promotion methods on sucking behavior and maternal satisfaction at ini.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

116. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องเพศศึกษา การตั้งครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยง และความรุนแรงในสตรีวัยรุ่นตอนต้น.

by นันทนา ธนาโนวรรณ | วชิรา วรรณสถิตย์.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: The association between knowledge about sexual education, pregnancy, risk behaviors, and violence among early female adolescents..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

117. Journal article
ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงแก้ไขภาวะหลอดเลือดแดงต่ำหว่าขาหนีบอุดตัน.

by รัตนา แตงรอด | สุวิมล กิมปี | อรพรรณ โตสิงห์ | เฉนียน เีรืองเศรษฐกิจ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors prediction health status in patients after infrainguinal bypass..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

118. Journal article
สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ระหว่างปี 2548-2553.

by ขนิษฐ์ รัตนรังสิมา | ปิยะดา ประเสริฐสม | วรรณา ศรีทอง.

Source: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Oral health status and related factors of primary school-children from oral health surveillance system during 2005-2010..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

119. Journal article
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ.

by บุญเอื้อ ยงวานิชากร | ปิยะดา ประเสริฐสม.

Source: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The relationship of health determinants on elderly quality of life..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

120. Journal article
การพัฒนาระบบเอกสาร กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ.

by พิมพ์พรรณ จันทร์แก้ว.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: The infectious waste manifest system..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305