Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
ศูนย์ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์พืช.

by อังคณา ว่องประสพสุข.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

122. Journal article
ซอฟท์แวร์ / สื่อบันเทิง : ถูกก็ได้ ทำไมต้องแพง.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

123. Journal article
ประสิทธิผลของฟลูออไรด์วาร์นิชในการป้องกันฟันผุในเด็กอายุ 8-22 เดือน เปรียบเทียบระหว่างการทาทุก 3 เดือน และ 6 เดือน.

by ศศิธร ตาลอำไพ | สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ | สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: The effectivenes of fluoride varnish in preventing dental caries in children aged 8-22 months : A comparison between 3- and 6-month application intervals..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

124. Journal article
พระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์. (ตอนที่ )

by ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

125. Journal article
At Vantage creative research วิจัยให้สอดคล้องความต้องการลูกค้า สุทธิพันธ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา.

by อรรถการ สัตยพาณิชย์ | อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

126. Journal article
สภาพคล่อง ประสิทธิภาพ ความสามารถในการทำกำไร และผลประกอบการของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : นัยจากอัตราส่วนทางการเงิน.

by วาสนา จีนะวัฒน์ | ธันยกร จันทร์สาส์น | ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Liquidity, efficiency, profitability and the common stock price performance of commercial banks listed in the Stock Exchange of Thailand : implication from financial ratios.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

127. Journal article
เพราะเหตุใด จึงต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับทำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยี กรณีมีสัญญาว่าจ้าง.

by ปัทมา ไวทยวงศ์สกุล.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

128. Journal article
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย.

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.

Source: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

129. Journal article
ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก : ความรู้ : ระยะที่ 2 - บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ ภูมิความรู้ความชำนาญ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

by อุบลวรรณา ภวกานันท์.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Psychological factors of entrepreneurial success in tourism and accommodations small business entrepreneurs : knowledge phase 2 : entrepreneurial orientation, human capital and success of entrepreneurs.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

130. Journal article
Understanding the Event Study

by Thitima Sitthipongpanich.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

131. Journal article
Pain in the elderly.

by ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

132. Journal article
การค้นหาเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน.

by นิราภรณ์ ไชยวงศ์ | เพณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Contact investigation among children who have contact with tuberculosis patients in upper northern Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

133. Journal article
การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แก๊สโซฮอล์.

by อภิชิต เทอดโยธิน.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

134. Journal article
โรคขาดถุงน้ำดีแต่กำเนิด : รายงานผู้ป่วย 1 ราย.

by เจิมวิทย์ พิรัตน์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Congenita absence of gallbladder..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

135. Journal article
ผลการผ่าตัดแก้ไขภาวะท่อน้ำตาอุดตันด้วยกล้องผ่านทางจมูก.

by ฉัตรชัย คูณรังษีสมบูรณ์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Results of endoscopic intranasal dacrycystorhinostomy.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305