Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
136. Journal article
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งบุตรหลานของผู้ปกครองเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสองภาษา.

by พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ | มารินี บุญชื่น.

Source: นิเทศศาสตรปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

137. Journal article
การศึกษาการห้ามเลือดโดยใช้ใบสาบเสือแบบแห้ง.

by อรทัย ไพรบึง | สะอาด วิเศษสังข์ | ศิริยุพา ขันทอง | อุไรวรรณ เกษี | สร้อยสุดา บุตรชาติ | สนอง กลำเงิน | เด่นชัย วิเศษสังข์ | รัชฎาภรณ์ วารินทร์ | นุติล ไทปิยะ.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

138. Journal article
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของตำรับยารักษาโรคมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทยมโนสร้อย 2 ในหลอดทดลองโดยวิธี Sulforhodamine B (SRB) asay.

by จีรเดช มโนสร้อย | วรพงษ์ กิจดำรงธรรม | กมลดารา เหรียญสุวรรณ | ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | อรัญญา มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

139. Journal article
รูปแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ.

by พรชนิตว์ ลีนาราช.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Information seeking behavior models..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

140. Journal article
ผลกระทบของรูปทรงและข้อความยั่วยุต่ออัตราการคลิกแบนเนอร์บนอินเทอร์เน็ต.

by ชัชพงศ์ ตั้งมณี | สรรชัย นิจสุนกิจ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

141. Journal article
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติทางการศึกษา.

by จิระวัฒน์ ตันสกุล.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: The evaluation of instructional effectiveness of action research in education course.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

142. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดหลังจากการทำงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.

by สุนิสา ชายเกลี้ยง | พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ.

Source: ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

143. Journal article
Predicting the result of 250 microgram ACTH stimulation test by the morning cortisol level.

by Waraporn Polamaung | Nawarat Pengpong.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

144. Journal article
ดิสคอยด์ ลูปัส อีรีทีมาโตซัสในช่องปาก.

by สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ | ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์ | วัชราภรณ์ ทศพร.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2553 [2010]Other title: Oral Discoid Lupus Erythematosus..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

145. Journal article
การรักษาทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะไวเกินต่อความรู้สึกของเนื้อฟัน.

by นิตยานันท์ จิตวรรณรัตน์ | ทัดจันทร์ ครองบารมี.

Source: เชียงใหม่ทันตแพทยสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: In-Office Treatment of Dentinal Hypersemsitivity..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

146. Journal article
Top 5 Factors 2010.

by ศรีกัญญา มงคลศิริ.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: Fulltext Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

147. Journal article
การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัยกับการวิเคราะห์ข้อมูล.

by อรุณ จิรวัฒน์กุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

148. Journal article
การให้ความสำคัญกับ "R&D" ของจีน.

by สมภพ มานะรังสรรค์.

Source: For QualityMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

149. Journal article
คุณภาพผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะลุกลามเฉพาะที่รักษาด้วยเคมีบำบัดคาร์โบพลาตินร่วมกับรังสีรักษา.

by กัญญารัตน์ ชูชาติ | โกวิทย์ พฤกษานุศักดิ์ | ธนเดช เดชาพันธุ์กุล | ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ | ดวงใจ แสงถวัลย์.

Source: สงขลานครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Quality of life (QOL) in patients receiving carboplatin with concurrent chemoradiotheraphy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

150. Journal article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์จังหวัดระยอง.

by โกเมน ควรหา | พรนภา หอมสินธุ์ | รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors related to smoking behavior among monks in Rayong province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305