Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
การทดสอบความเที่ยงตรงแบบทดสอบด้านภาษาของ Bayley scales of infant and toddler development, third edition (Bayley-III) ฉบับภาษาไทย: การศึกษานำร่องในเด็กอายุ 22-24 เดือน.

by เบญญาชลี เตชะแสนศิริ | จริยา จุฑาภิสิทธิ์ | เสาวนีย์ เถาวัลย์ | นิขรา เรืองดารกานนท์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Validity of Thai version of the Bayley scales of infant and toddler development, third edition (Bayley-III) language scale: a pilot study in 18-to 24-month-old chilgren..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

17. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากร โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร.

by สุภาวิณี ประดับคำ | วันดี โตรักษา | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors affecting the behavior in separation and collection of infectious waste of the staff of the Bangkok metropolitan administration general hospital (Klang hospital).Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

18. Journal article
ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้ สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของมารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด.

by ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์ | ทัศนี ประสบกิตติคุณ | ฟองคำ ติลกสกุลชัย | โสภาพรรณ เงินฉ่ำ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effects of Family-centered Care on Self-efficacy in Participatory Involvement in Newborn Care and Satisfaction Towards Nursing Service of Mothers in NICU..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อารเกิดฟันผุของเด็กไทย อายุ 3-5 ปี เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ยากจนและไม่ยากจน.

by สุณี วงศ์คงคาเทพ.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factor related to dental caries among Thao children aged 3-5 years compare poor and non-poor groups..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
การสนับสนุนในระยะคลอดของพยาบาลตามการรับรู้ ของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลชลบุรี.

by สุรีรัตน์ ธาราศักดิ์ | ศิริวรรณ แสงอินทร์.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Labor support by nurse as perceived by laboring mothers in Chonburi hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
การตรวจสอบแบคทีเรียสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

by นฤมล ธนานันต์ | ธีระชัย ธนานันต์.

Source: Thai journal of science and technologyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Detection of staphylococcus aureus using polymerase chain reaction.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

22. Journal article
สกว. 2 ทศวรรษสร้างสรรค์งานวิจัยสู่สังคมแห่งปัญญา

by สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ | กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

23. Journal article
ทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

24. Journal article
ผลของการเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกของเด็กปฐมวัย.

by ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย | ปัทมาวดี เล่ห์มงคล.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The effect of play with natural materials to develop scientific skills in classification of preschool children.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
ปัจจัยทำนายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล.

by รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ | วัลลภา บุญรอด | วิไลวรรณ ทองเจริญ | พวงผกา กรีทอง | กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ | กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ | วัชราพร เชยสุวรรณ | ณัฏฐวรรณ คำแสน | ผุสดี สระทอง | วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ | ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ | ชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้ | อรุณรัตน์ คันธา | ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors Predicting Intention to Leave of Nurse Educators..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ.

by ยุพา จิ๋วพัฒนกุล | อุบลวรรณา เรือนทองดี | ฐิติรัตน์ ทับแก้ว.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: The Effect of the Arm Swing Exercise with Family Participation Program on Exercise Behavior in Elderly with Essential Hypertension..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

27. Journal article
การกำหนดเมทริกซ์ความน่าจะเป็นในโลกซึ่งผู้ลงทุนเป็นกลางต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของตราสารหนี้ไทย

by อัญญา ขันธวิทย์ | ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม | กษิดิศ ทองปลิว.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: An estimation of risk-neutral transition probability matrix for Thailand's domestic bonds.Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

28. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ดัชนีมวลกาย ระดับความปวดและการสูญเสียสมรรถภาพ การทำงานกับการเคลื่อนไหวของกระดูกหลังในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง.

by อุไรวรรณ ห้วยโศก | ไฉไล จิตพูล.

Source: วารสารโรงพยาบาลชลบุรีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Relationships between age, body mass index, pain intensity and function disability with spinal mobility in chronic low back pain patients..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
สวทช. อัดฉีดทุนกว่า 39 ล้านบาทหนุน 2 นักวิจัยแกนนำ

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

30. Journal article
การบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย.

by ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305