Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
Incident of disability caused by road traffic accidents; Thailand.

by Daranee Suvapan | Phatcharaporn Konkerd | Suleepan Solanda | Parichat Suwannapol.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: อุบัติการณ์ความพิจารณาจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

47. Journal article
การวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยยุทธศาสตร์ "การเรียนรู้สู้พลัง"

by อุไรรัชต์ บุญแท้.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Research and development on health bahavioral improvement of the elderly by "Learning to power" strategy..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

48. Journal article
ประสบการณ์การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จในผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะทางจิต : การวิจัยเชิงคุณภาพ.

by พิศุทธิกา เมธีกุล | อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์.

Source: วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Successful aging experiences among older adults with high psychological well-being: A qualitative investigation..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

49. Journal article
ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน.

by จิรบูรณ์ โตสงวน | ชัญญา อังกุลานนท์ | หทัยชนก สุมาลี | กนิษฐา บุญธรรมเจริญ.

Source: วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Relationship and relative risk of cardiovascular diseases attributable from smoking: A systematic review and meta-analysis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

50. Journal article
ประเภทของงานวิจัยและวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ ตอนที่ 3.

by วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์.

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

51. Journal article
ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับการรายงานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในงานวิจัยทางการแพทย์.

by พิมพ์รภัส เต็งตระกูลเจริญ.

Source: วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

52. Journal article
วัยเกษียณ ช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิต

by เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์.

Source: วารสารกรมประชาสัมพันธ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

53. Journal article
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์โรคเบาหวานในโรงพยาบาลสงฆ์.

by ขวัญใจ ถมยามงคล | ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี | เรณู ขวัญยืน | อรอุมา ทางดี.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Model development of quality of life among diabetes monks in the Priest hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

54. Journal article
ผลของการปฏิบัติจริงในการให้ผู้บริจาคดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิตเพื่อลดอัตราการเป็นลม.

by ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Theeffect of water drinking before blood donation in practice to reduce vasovagal syncope..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

55. Journal article
การเปรียบเทียบท่าทางการเดินในกรณีสวมรองเท้าและไม่สวมรองเท้าของคนปกติ.

by ปิยวิทย์ สรไชยเมธา | ธวัชชัย จันทร์สอาด | พรสุรีย์ อ่อนมณี | เดชา สิตกรโกวิท.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: Comparison of gaits between walking with and witout shoes in normal subjects..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

56. Journal article
อันเนื่องมาแต่สูตรของยามาเน่.

by อัจฉราวรรณ งามญาณ.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (4) :

57. Journal article
ฤทธิ์ยาต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือและสาบแร้งสาบกา.

by อรพินท์ เทพสิงห์แก้ว | สาคร พระประเสริฐ | เบญจลักษณ์ ทองช่วย.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Radical scvenging activities of crude leaf extracts from Eupatorium odoratum Linn. and Agratum conyzodes Linn..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

58. Journal article
ล๊อกซเล่ย์ ต่อยอดงานวิจัย วช. พัฒนารั้วไร้สายขนาดใหญ่ป้องกันโจรกรรมสู่เชิงพาณิชย์.

by กองบรรณาธิการ (Engineering today).

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

59. Journal article
ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบาท 4 ในการเสริมสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อการเลิกสูบหรี่.

by ธนิดา คงสมัย.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: The effect of the four paths of accomplishment program on intrinsic motivation for smoking cessation..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

60. Journal article
ด้วยน้ำพระทัยแด่งานวิจัยมะคาเดเมีย.

by จำรอง ดาวเรือง.

Source: น.ส.พ.กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305