Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
การพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.

by ฉลองชัย สกลวสันต์ | สุกัญญา สันป่าแก้ว | ชวัลชา พรหมบุญ | เรณู วรรณศรี.

Source: วิทยาสารทันตสาธาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Oral health promotion network development for preschool children in child development center..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

62. Journal article
สารอาหารในกาแฟเย็น.

by นันทยา จงใจเทศ | ปิยนันท์ เผ่าม่วง | ภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล | วารีทิพย์ พึ่งพันธ์.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Nutrient composition of iced coffee..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

63. Journal article
ปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.

by กาญจนา ธานะ | ยุพิน อังสุโรจน์.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Personal factors, emotional intelligence, working environment and adaptive leadership of head nurses, private hospitals bangkok metropolis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

64. Journal article
MTEC สร้างเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ สู้ศึกตลาดโลกยุค Green.

by ปฏิคม พลับพลึง.

Source: ThaicoonMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

65. Journal article
ผลงานวิจัยดีเด่นกรมวิชาการเกษตร.

by พนารัตน์ เสรีทวีกุล.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

66. Journal article
อุบัติการณ์การบาดเจ็บและสมรรถภาพทางกายเฉพาะนักกีฬาของนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเจ็ดคนหญิงทีมชาติไทย.

by กรรณิกา ชูชาติ | ดุจใจ ชัยวานิชศิริ | สมพล สงวนรังศิริกุล.

Source: จุฬาลงกรณ์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Incident of injuries and sport specific physical fitness of Thai national women's rugby seven players.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

67. Journal article
การพิจารณานำเอางานวิจัยไปใช้.

by อรุณ จิรวัฒน์กุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

68. Journal article
จตุสดมภ์ภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่.

by ดาริน อินทร์เหมือน.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

69. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลอินทร์บุรี.

by วิโรจน์ เรือวราพิชญ์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Risk factors for denth among pretern infants in Inburi hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

70. Journal article
บทสรุปการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า.

by สวัสดิ์ ตันตระกูล.

Source: The TRF ForumMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

71. Journal article
ช่องว่างขององค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศไทย.

by ชนัญชี ภังคานนท์.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Gaps of knowledge from meta analysis research on online newspapers in Thailand.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

72. Journal article
แหลมผักเบี้ย...ต้นแบบ"ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ"

by จินตน์กานต์ งามสุทธา.

Source: น.ส.พ. กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

73. Journal article
การศึกษาเปรียบเทียบเชาวน์อารมณ์ (EQ) และเชาวน์วิริยะ (AQ) ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

by ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ | ทิพย์สุดา เมธีพลกุล | บุรชัย อัศวทวีบุญ.

Source: วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Comparison study of Eotional Qotient (EQ) and Adversity Quotient (AQ) between personnel in organizations implementing sufficiency economy philosophy and those implementing others.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

74. Journal article
ความสามารถในการกัดกร่อนผงอะพาไทท์สังเคราะห์ของเครื่องดื่มผสมกรดซิตริกที่มีจำหน่ายในประเทศไทย.

by พรศรี ปฏิมานุเกษม | ยุทธนา ปัญญางาม.

Source: วิทยาสารทันตสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Erosion of synthetic apatite by citric acid added beverages available in Thailand..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

75. Journal article
ประสิทธิภาพทางคลินิกของการใช้นิโคตินชนิดพ่นจมูกเพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่.

by อิสระ เจียวิริยบุญญา | สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล | ชาญชัย ธงพานิช.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Clinical effectiveness of nicotine nasal spray as an aid in smoking cessation..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305