Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะการกำกับพฤติกรรมตนเองสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ ในจังหวัดมหาสารคาม.

by ศักดิ์ชัย ทอนมาตย์ | ศิริพร พรแสน | สุวิมล พุทธบุตร.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Enhancing perceived behavioral control program on exclusive breast feeding in Mahasarakha province..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

77. Journal article
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้มาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล.

by วิไลวรรณ ทองเจริญ | สุชาติ ตันธนะเดชา | ปทีป เมธาคุณวุฒิ.

Source: วารสารพยาบาลศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2553 [2010]Other title: Factors and indicators of professional standaras for nursing faculties..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

78. Journal article
พยาบาลกับการวิจัยด้านเวชกรรม.

by ศรีวิไล แสงเลิศศิลปชัย | พจนีย์ จิตตะมาลา.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Nursing and clinical research.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

79. Journal article
Lab to market ภารกิจหลัก สวทช.

by ญาณิศา สนธิจิรวงศ์.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

80. Journal article
บันทึกช่วยจำในงานวิจัย : หลักฐานสำคัญต่อการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิ.

by ใจรัก เอื้อชูเกียรติ.

Source: BU academic reviewMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Laboratory notebook : important evidence proof of ownership.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

81. Journal article
แนวทางการวิจัยสมุนไพรในไทย.

by ประวิทย์ อัครเสรีนนท์.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

82. Journal article
สหบท: มุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ภาษาและวาทกรรม.

by จันทิมา อังคพณิชกิจ.

Source: ภาษาและภาษาศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Intertexuality: A new perspective on analytical language and discourse..Availability: No items available :

83. Journal article
เหลียวหลังแลหน้า งานวิจัยด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย : ข้อสังเกตต่อนักสังคมวิทยาชนบท

by กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์.

Source: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

84. Journal article
การทำแท้ง : มุมมองที่แตกต่าง

by วิลาสินีื พนานครทรัพย์.

Source: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

85. Journal article
ภาวะใกล้เสียชีวิตในเด็ก.

by จริยา จุฑาภิสิทธิ์ | ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Dying in children..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

86. Journal article
การแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม: เทคนิคและประเด็นที่ต้องพิจารณา.

by นันทกา สวัสดิพานิช | สุจิตรา เทียนสวัสดิ์.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Instrument translation for cross-cultural research: technique and issues to be considered.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

87. Journal article
การทำวิจัยของจิตแพทย์รุ่นเยาว์ : การศึกษาถึงสถานภาพ ประสบการณ์และอุปสรรคต่อการทำวิจัย.

by ธรรมนาถ เจริญบุญ | มุทิตา พนาสถิตย์.

Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2554 [2011]Other title: Research of young psychiatrists : a survey on research status, experiences and barriers to research.Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

88. Journal article
แนวทางการปฎิรูปสื่อในมุมมองขององค์กรกำกับดูแลและเฝ้าติดตาม.

by ธาตรี ใต้ฟ้าพูล | ยุบล เบญจรงค์กิจ.

Source: วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Faculty of Journalism and Mass Communication Library (2) :

89. Journal article
การแปลผลความสัมพันธ์ข้อมูลจากแบบวัด.

by อรุณ จิรวัฒน์กุล.

Source: วารสารวิชาการสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

90. Journal article
ผลของโปรแกรมออกกกำลังกายร่วมกับควบคุมอาหารเพื่อหยุดยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติระยะก่อนเป็นเบาหวาน.

by แสงทิพย์ อินทรสวัสดิ์ | จอม สุวรรณโณ | รวมพร คงกำเนิด.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2554 [2011]Other title: Impact of the combination exercise and diet interventions program to stop pre-diabetes..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305