Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การวิจัยในงานที่สัมผัสจับต้องได้.

by กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล วช.

Source: เทศาภิบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

2. Journal article
มารู้จักกับ...โครงการความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่สำหรับภูมิภาคเขตร้อน.

by กองบรรณาธิการ (วิศวกรรมสาร).

Source: วิศวกรรมสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

3. Journal article
ตรวจสภาพประเทศไทยสิ้นเสน่ห์...ต่างชาติเมินลงทุน.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
กระบวนการ PAR เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กรณีศึกษาวัดเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.

by จุฑารัตน์ พาพันธ์ | เยาวนิจ กิตติธรกุล | สนั่น เพ็งเหมือน.

Source: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Other title: The process of PAR for development of the learning source on cultural environment : a case study of Kasemrat Temple, Sapanmaikaen Subdistrict, Chana District, Songkhla Province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
รายงานการวิจัย การศึกษานโยบายการส่งเสริมการลงทุน ผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

by อัจฉรา จันทร์ฉาย | จินตนา บุญบงการ | ไพลิน ผ่องใส | วิลาสินี ไชยสระแก้ว | พรรณนิภา รอดวรรณะ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย / สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ.

by สุวิไล เปรมศรีรัตน์.

Source: วารสารภาษาและวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และค่านิยมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความดี และความสุขของผู้เรียน

by พิกุล สีหาพงษ์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล จุมพล หนิมพาณิช และนลินพรรณ ไวสืบข่าว

by จุมพล หนิมพานิช | นลินพรรณ ไวสืบข่าว.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
สรุปผลการวิจัยเพื่อพัฒนาความพร้อมของธุรกิจนำเที่ยวเชิงนิเวศในภาคเหนือตอนบน.

by สรัสวดี อาสาสรรพกิจ.

Source: จุลสารการท่องเที่ยวMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

10. Journal article
อุษาคเนย์ศึกษาในแดนอาทิตย์อุทัย.

by นิภาพร รัชตพัฒนากุล.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
กลยุทธ์ธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ภาคใต้ของประเทศไทย

by อำพร วิริยโกศล | เกิดศิริ เจริญวิศาล | ทิพย์วรรณ เรืองกิตติสกุล | ปริญญา เชาวนาศัย | พรรษมน บุษบงษ์ | ยุพาวดี สมบูรณกุล | วิวัฒน์ ลี.

Source: วารสารวิทยาการจัดการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: The strategies of trade and tourism business at the southern Thailand border.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
วิสัยทัศน์งานวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศ

by ดนัย เทียนพุฒ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
แผนที่ภาษายุคโลกาภิวัตน์

by วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
ระบบ ครม.ระบบรัฐสภาและระบบพรรคช่วงปัจจุบัน ไร้เสถียรภาพและประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง

by อมร รักษาสัตย์ | วิรัช เจียรบุญ.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
รูปแบบภาวะผู้นำ และระดับการประสานงาน = ศึกษาเฉพาะกรณีสรรพากรจังหวัด

by พินิจ รัตนไชย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305