Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุเทพมหานคร.

by ประวีณา ชมภูพันธ์.

Source: วารสารบทความทางวิชการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
การใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย.

by ธีระวัฒน์ วิสุทธิญาณ.

Source: แพทยสารทหารอากาศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ทักษะการบอกชื่ออักษรอย่างรวดเร็วในเด็กวัยก่อนเรียนในกรุงเทพมหานคร.

by เกวลิน อึ๊งอรุณ | นิรชา เรืองดารากานนท์ | รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์.

Source: วารสารกุมารเวชศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Norm of rapid letter naming ability in preschoolers in Bangkok.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
กรุงเทพฯ... มหานครในดวงใจ.

by ศรัณย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

Source: Business.comMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
อุบัติการณ์และปัจจัยส่งเสริมอาการปวดหลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

by ทรงสุข หงส์รพิพัฒน์ | นภาภรณ์ กวางทอง.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Incidence and Predisposing Factors of Back Pain among Pratom Suksa Sixth Students in Bangkok Metropolitan Adminstration.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

6. Journal article
สร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน.

by เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.

Source: Productivity WorldMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
พฤติกรรมการรับข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์.

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

8. Journal article
กลยุทธ์การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครออกกำลังกาย.

by สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Strategic Campaign for Older Person Exercise within Bankok Metropolitan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
Gold Class.

by ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม.

Source: MarketeerMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
Attitude and behavior toward pornographic medias of Thai people in Bangkok and vicinity.

by Euamporn Kochagarn | Chongkol Tangusaha | Boontiem Theppitaksak | Khemika Yamarat.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2550 [2007]Other title: การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร..Online access: Full Text Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่องานบริการของร้านยาคุณภาพในกรุงเทพมหานคร.

by อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย | เพชรกุณฑล เตียวตระกูล | ปิยพร เงินทองเนียม | สุนันทา ค้าทวี.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแำพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Customer's opinions tow ards services of the accredited pharmacy in Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร คุณภาพบริการและผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของธุรกิจโรงแรม.

by ชัฏชวัลยย์ จิวะเกียรติ.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
Aflatoxins and their metabolites residues in swine tissues from 7 regions of Bangkok and Near-by, Thailand.

by อนงค์ บิณฑวิหค | ดานิศ ทวีติยานนท์.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2546 [2003]Other title: สารพิษอะฟลาทอกซินและเมแทบอไลท์ตกค้างในเนื้อเยื่ออวัยวะของสุกรจาก 7 เขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างตรายี่ห้อกับการบริการของสถานีการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร

by สุชาติ เวชสุรักษ์ | อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

15. Journal article
พฤติกรรมผู้บริโภคในภาวะวิกฤตสงคราม

Source: วารสารวิจัยการตลาดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305