Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การศึกษาทัศนคติของนักบัญชีต่อการมีมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม.

by นิธิดา สกุลจิตจินดา | เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
การนำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมาใช้ในประเทศไทยในมุมมองของผู้สอบบัญชี.

by สุภาภรณ์ กุศลสัตย์ | เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

3. Journal article
4. Journal article
ความรู้ ความคิดเห็น และผลที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547.

by เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการตกแต่งกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกแก่สาธารณชน.

by อิทธิพล พิริยะนัติ | สมชาย สุภัทรกุล.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
การพัฒนาระบบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย 2548.

by บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ | พรรณนิภา รอดวรรณะ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
วัฒนธรรมกับแนวคิด และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีบริหาร.

by มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

8. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านองค์การ และความมีประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี.

by ประจิต หาวัตร.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: The Relationship between organizational factors and effectiveness of the use of accounting software packages..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

9. Journal article
การล๊อบบี้ในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี: กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 41 การบัญชีเกษตรกรรม (IAS 41 : Agriculture)

by ลภินี ทัศนพงศากุล.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
ความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนบัญชีแบบ E-learning.

by เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

11. Journal article
งบการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้.

by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ มิติใหม่ที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ (ตอนจบ)

by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

13. Journal article
โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีไทยในการนำไปปฏิบัติ

by สุรีย์ วงศ์วณิช | สุจิตรา วัชรจิตติภัณฑ์ | วันดา พัฒนกิจการุณ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
วิธีวิจัยทางบัญชี เพื่อศึกษาว่านักลงทุนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีหรือไม่

by สมชาย สุภัทรกุล.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
คุณรู้จักมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic value added) แล้วหรือยัง?

by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305