Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับการรายงานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในงานวิจัยทางการแพทย์.

by พิมพ์รภัส เต็งตระกูลเจริญ.

Source: วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
ความสัมพันธ์และความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสูบบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอนุมาน.

by จิรบูรณ์ โตสงวน | ชัญญา อังกุลานนท์ | หทัยชนก สุมาลี | กนิษฐา บุญธรรมเจริญ.

Source: วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Relationship and relative risk of cardiovascular diseases attributable from smoking: A systematic review and meta-analysis..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
การศึกษาสารพฤกษเคมี, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฤทธิ์ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ชักนำการเกิดอะพอพโตซิสต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง ชม.017-036/ 83 024 08002/0888 ที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรมโนสร้อย 2.

by อรัญญา มโนสร้อย | กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ | อาคิฮิซา, โตชิฮิโร | จีรเดช มโนสร้อย.

Source: วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วยวิธีที่ได้ปริมาณงานสูง.

by กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์.

Source: ศรีนครินทร์เวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การวิเคราะห์งานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2549.

by รัถพร ซังธาดา.

Source: วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Analysis of the Library and Information Science Research, Mahasarakham University published during 1985-2006..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

6. Journal article
16s rDNA sequence analyses and antimicrobial activities of streptomyces strains from Thai soils.

by Piyapat Sripairoj | Somboon Tanasupawat | Khanit Suwanborirux.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การวิเคราะห์ลำดับเบสในช่วง 16s rDNA และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสายพันธุ์แบคทีเรียสเตรปโตมัยซีสจากดินไทย..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by ยุวดี มโนมยิทธิกาญจน์ | สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง | พรชนิตว์ ลีนาราช.

Source: อินฟอร์เมชั่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Other title: Content analysis research on Instructional Resources Center, Khon Kaen University..Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
16s rDNA sequence analyses and antimicrobial activities of streptomyces strains from Thai soils.

by ปิยาภทัร ศรีไพโรจน์ | สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ | คณิต สุวรรณบริรักษ์.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การวิเคราะห์ลำดับเบสในช่วง 16s rDNA และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสายพันธุ์แบคทีเรียสเตรปโตมัยซีสจากดินไทย..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกฮอล์ในเลือดหรือซีรัมโดยวิธี Headspace GC.

by อตินุช นารถน้ำพอง | ถิรดา องอาจณรงค์ | ประคอง นิลวิเชียร.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Determination of ethyl alcohol in blood or serum by headspace GC..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
Chemical contituents and antimirobial activity of volatile oil from curcura comosa rhizome.

by ชนิดา พลานุเวช | นิจศิริ เรืองรังษี.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแำพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันระเหยจากเหง้าของว่านชักมดลูก..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
เอสโตรเจนและโปรเจสเทอโรน : เปรียบเทียบในเซลล์มะเร็งระหว่างก้อนที่เต้านมกับที่กระจายต่อมน้ำเหลืองรักแร้.

by อัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ | จารุวรรณ ปิ่นทอง.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Estrogen and progesterone receptors status in breast carcinoma : compare primary tumor and metastatic node..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

12. Journal article
การเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอแม่แบบเพื่อใช้ในการหาลำดับเบสดีเอ็นเอด้วยเครื่องอัตโนมัติ ABI รุ่น 3130XL.

by อัจฉริยา ลูกบัว.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: DNA template preparation for DNA sequencing by automate DNA sequencer ABI model 3130XL..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการทดสอบความควสภาพของยาน้ำแขวนตะกอนโพรพราโนลอลไฮโดรคลอไรด์ที่เตรียมได้จากยาเม็ดโพรพาโนลอลไฮโดรคลอไรด์.

by สมฤดี น้ำใจเพ็ชร์ | ศศิธร ตรีตระกูลกิจ | ศุภมาส นิลแดง | อิงเอก เจริญผล | มานิตย์ เลิศชัยพร | ลาวัณย์ ศรีพงษ์ | จันคนา บูรณะโอสถ.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแำพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Method development and the stabilitytes of propranolol hydrochloride suspension prepared from propranolol hydrochloride tablets..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
The prevalence of impart fasting glucose in Thais is influenced by age and gender.

by Wirote Lausoontornsiri | Krairerk Athirakul.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: ความชุกของภาวะความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดคนไทยเมื่อแยกตามอายุและเพศ..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางโลหิตวิทยาด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติคลูเลอร์แอลเอช 750 และไสเม็คเอ็กซ์ที 1800ไอ.

by พรรณี วรานุกูลศักดิ์.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Evaluation of CBC parameters by coulter LH350 and sysmex XT 1800i automated hematology analyzer..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305