Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเปิดรับและผลกระทบของรายการด้านโภชนาการทางโทรทัศน์ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุเทพมหานคร.

by ประวีณา ชมภูพันธ์.

Source: วารสารบทความทางวิชการระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวารสารศาสตร์มหาบัณฑิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภคกับภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิด การรับรู้คุณภาพสินค้าและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค.

by สมพล วันต๊ะเมล์ | สราวุธ อนันตชาติ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
Knowledge, attitude, and practice of doctors and nurses in tertiary and secondary health care setting of Maldives.

by Nazeera Najeeb | Surasak Taneepanichskul.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการระวังการติดเชื้อ สำหรับแพทย์และพยาบาลในสถานพยาบาลทุติยภูมิและตติยภูมิ ในประเทศมัลดีฟ..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

4. Journal article
การศึกษาทัศนคติของนักบัญชีต่อการมีมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม.

by นิธิดา สกุลจิตจินดา | เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์.

Source: วารสารวิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

5. Journal article
ต่างจังหวะของคนต่างจังหวัด.

by พยุงศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล.

Source: BrandAgeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

6. Journal article
Attitude and behavior toward pornographic medias of Thai people in Bangkok and vicinity.

by Euamporn Kochagarn | Chongkol Tangusaha | Boontiem Theppitaksak | Khemika Yamarat.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2550 [2007]Other title: การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร..Online access: Full Text Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

7. Journal article
ความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดตาก ต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2548.

by สรณี กัณฑ์นิล | อดิศร สมเจริญสิน.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Satisfication of Tak National health project 2005..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
ความรู้และเจตคติต่อโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก.

by สุขสม เอื้ออริยกุล | เกษตร มุกข์ดา | ศุภกร สุทธิ | เรือง คำดี | ไพวรรณ์ เขื่อนดำ.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge and attitude on HIV infection and AIDS of the sixth grade students in primary schools under the Jurisdiction of the office of Phitsanulok provincial primary education..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
การวัดชื่อเสียงของตราสินค้าและปัจจัยที่มีความเกี่่ยวข้องกับชื่อเสียงของตราสินค้่า.

by พนิดา โลเกตุ | สราวุธ อนันตชาติ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
ความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่องานบริการของร้านยาคุณภาพในกรุงเทพมหานคร.

by อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย | เพชรกุณฑล เตียวตระกูล | ปิยพร เงินทองเนียม | สุนันทา ค้าทวี.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแำพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Customer's opinions tow ards services of the accredited pharmacy in Bangkok..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
ความผันแปรทางธุรกิจและแนวทางกลยุทธ์ในการรับมือขององค์กรธุรกิจไทย.

by ธีรยุส วัฒนาศุภโชค.

Source: จุฬาลงกรณ์วารสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาต่ออุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพ.

by ระพีพรรณ ฉลองสุข | ฑิฆัมพร แสงจันทร์ | ณัฐกานต์ พุทธศิลพรสกุล | ทวิตียา ชัยสุวรรณรัตน์ | ปิยนันท์ เหลืองพูนลาภ.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแำพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Pharmacy enterpreneurs' opinion survey on barriers for enrolling in community pharmacy development and accrediatation program..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
ความรู้และเจตคติของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อการวิจัยก่อนคลอด.

by กฤษณมน ฤทธิฦาชัย | ปริศนา พานิชกุล | จุฑาวดี วุฒิวงศ์.

Source: เวชสารแำพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Knowledge and attitude of pregnant women before counseking for prenatal diagnosis in Pharmongkutklao Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
ความรู้และเจตคติของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด.

by กฤษณมน ฤทธิฦาชัย | ปริศนา พานิชกุล | จุฑาวดี วุฒิวงศ์.

Source: เวชสารแพทย์ทหารบกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2549 [2006]Other title: Knowledge and attitude of pregnant women before counseling for prenatal diagnosis in Phramongkutklao Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ทัศนคติ & พฤติกรรม ที่ต่างกันของวัยเกษียณ

by กาญจนา หงษ์ทอง.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305