Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ผลของการปฏิบัติจริงในการให้ผู้บริจาคดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิตเพื่อลดอัตราการเป็นลม.

by ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Theeffect of water drinking before blood donation in practice to reduce vasovagal syncope..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

2. Journal article
Research hightlight.

by วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ.

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

3. Journal article
ปัจจัยเสี่ยงต่อการปวดหลังจากการทำงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.

by สุนิสา ชายเกลี้ยง | พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ.

Source: ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

4. Journal article
Research hightlight.

by กองบรรณาธิการ (จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย).

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

5. Journal article
การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพ โดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

by อภิชา น้อมศิริ | กาญจนา แก้วเทพ.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ความสำคัญของการศึกษากระบวนทัศน์ด้านการสื่อสารสุขภาพของไทย.

by หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
อุบัติการณ์และปัจจัยส่งเสริมอาการปวดหลังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

by ทรงสุข หงส์รพิพัฒน์ | นภาภรณ์ กวางทอง.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Incidence and Predisposing Factors of Back Pain among Pratom Suksa Sixth Students in Bangkok Metropolitan Adminstration.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

8. Journal article
Research highlights.

by กองบรรณาธิการ (จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย).

Source: จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

9. Journal article
ผลการรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยด้วยเทสทอสเทอโรน.

by ภัทร แซ่ตั้ง.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

10. Journal article
การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงโปรแกรมสำเร็จรูปในการคัดกรองความผิดปกติของสายตาของเด็กไทยก่อนวัยเรียน

by อารีย์ อมรศักดิ์ชัย | สุมาลี สิงหนิยม | วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Modification a Commercial Eye Care Screening Software for Thai Preschool Children a pilot study..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

11. Journal article
กลยุทธ์การรณรงค์ให้ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครออกกำลังกาย.

by สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Strategic Campaign for Older Person Exercise within Bankok Metropolitan.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
ผลของการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการมาตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ 35, 40, 45, 50, 55, 60 ปี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี.

by สุพัฒน์ ปัญจมทุม | ชุติชัย มาแจ้ง.

Source: วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2551 [2008]Other title: Effects of Health Belief Model and Social Support on Pap Smear Check Up among 35, 40, 45, 50, 55, 60 yeas Women at Kaengkhoi, District Saraburi Province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

13. Journal article
Utilization of contraception among Myanmar migrant women in Phang-Nga Province Thailand.

by Htoo Htoo Kyaw Soe | Ratana Somrongthong.

Source: วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: การคุมกำเเนิดของผู้อพยพหญิงชาวพม่าที่แต่งงานแล้วในจังหวัดพังงา ประเทศไทย..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

14. Journal article
การวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสตับอักเสบบีที่ระบาดในกลุ่มผู้ป่วยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่จังหวัดนครสวรรค์.

by เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต | อัจฉริยา ลูกบัว | ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ.

Source: วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Analysis of hepatitis B virus genotype among children at remand home of observation and protection centers in Nakondawan Province, Thailand..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

15. Journal article
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่าง/สะโพก/ขา ในบุคลากรโรงพยาบาล.

by ปานจิต วรรณภิระ | วิโรจน์ วรรณภิระ | กัญญารัตน์ ค้ำจุน.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: Prevalence and factors associated to low back pain among hospital personnel..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305