Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
91. Journal article
ใช่อื่นไกล

by วาณิช จรุงกิจอนันต์.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

92. Journal article
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโอกาสที่รอคอยการแสวงหา.

by พรรณี เช็งสุทธา.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (2) :

93. Journal article
ประวัติศาสตร์ลาว ฉบับกระทรวงศึกษาธิการฯ ลาว (2)

by กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

94. Journal article
กรุงเทพฯกับเวียงจันท์ เป็นเครือญาติกันมาก่อน

by ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

95. Journal article
ประวัติศาสตร์ลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการฯ

by กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ สปป.ลาว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

96. Journal article
การพัฒนาการทางประวัิติศาสตร์ของ "ท้องถิ่นนิยม" และ "ภูมิภาคนิยม" ในอีสาน ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475.

by ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

Source: วารสารธรรมศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

97. Journal article
พระธาตุอิงฮัง(ฮินดูตันตระ)

by สิทธิพร ณ นครพนม.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

98. Journal article
ปลุกผีเส้นทางหมายเลข 8บูมการค้าไทย-ลาว-เวียดนาม

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

99. Journal article
ลาวว่าที่แหล่งพลังงานหลักของเอเชีย.

by ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Puey Ungphakorn Library (Econ.) (1) :

100. Journal article
ต้มยำกุ้ง ข้ามโขง

by คำรณ อินธนูไชย.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

101. Journal article
โอกาสและลู่ทางการลงทุนในสปป.ลาว.

by ปิยะวดี วังแก้ว.

Source: รายงานเศรษฐกิจ ธ.กรุงไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

102. Journal article
สโมสรศิลปวัฒนธรรม คนกับควายในแขวงเซกองลาว

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

103. Journal article
ลาวในยุคที่ไทยต้องใส่ใจ

Source: อีคอนนิวส์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

104. Journal article
บันทึกจากเซกอง สายน้ำสายวัฒนธรรมแห่งลาวตอนใต้

by วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

105. Journal article
โฉมหน้าผู้นำลางใหม่ศตวรรษที่ 20 ผ่านการศึกษาจากฮานอย-มอสโก

by จรัญ โยบรรยงค์.

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305