Refine your search

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การก่อเกิดเวียงจัน ถึงมุมมองเก่าและมองใหม่ : เหตุแห่งการสถาปนา"เมืองหลวงเวียงจัน"

by จินตรัย.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
บทวิจารณ์หนังสือ : ประวัติศาสตร์ลาว.

by กาญจนี ละอองศรี.

Source: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Book Review : The History of Laos.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
บทวิจารณ์หนังสือ : ประวัติศาสตร์สังเขปประเทศลาว ประเทศกลางแผ่นดินเอเชียอาคเนย์.

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Source: วารสารสังคมลุ่มน้ำโขงMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Book Review: The Brief History of Laos: the Central South-East Asia Country.Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
จากเวียงจันทน์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ ไทย-ลาว.

by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Source: สารคดีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
ทำไมเจ้าอนุวงศ์ จึงต้องปราชัย.

by สุวิทย์ ธีรศาศวัต.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ความสำคัญของเวียงจันทน์ในฐานะศูนย์กลางอำนาจใหม่ของล้านช้าง.

by ปัณฉัตร สินธุสอาด.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
ประวัติศาสตร์ตัดตอน : บทสำรวจทัศนะ/องค์ความรู้ของไทยต่อเพื่อนบ้าน.

by กองบรรณาธิการ (ฟ้าเดียวกัน).

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1) :

8. Journal article
ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาประเทศชาติ

by วัยอาจ, ดี. เค.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

9. Journal article
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีป ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ไปสู่ รัฐกึ่งเมืองท่า

by มาซูฮารา, โยซิยูกิ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

10. Journal article
บันทึกการเดินทางในประเทศลาวตอนเหนือ โดย นายแพทย์ปอล เนอิส.

by พูลสุข ตันพรหม.

Source: มนุษยศาสตร์สารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

11. Journal article
กลุ่มชนในสังคมล้านช้าง

by ปิยฉัตร สินธุสอาด.

Source: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
เจ้าอนุวงศ์ ในมุมมองของลาว บทสะท้อนจากหนังสือและแบบเรียน

by วริษา กมลนาวิน.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

13. Journal article
ประวัติศาสาตร์ลาว(3) ถอความโดยสมชาย นิลอาธิ

by กระทรวงศึกษาธิการ. กีฬาและธรรมการ สปป.ลาว | สมชาย นิลอาธิ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

14. Journal article
ประวัติศาสตร์ลาว ฉบับกระทรวงศึกษาธิการฯ ลาว (2)

by กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ประวัติศาสตร์ลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการฯ

by กระทรวงศึกษาธิการ กีฬาและธรรมการ สปป.ลาว.

Source: ศิลปวัฒนธรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305